This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 565

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-377/05.03.2007г. от ЕТ “Евнидод – Николай Додуров” гр.Лясковец, представляван от Николай Цанев Додуров.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Евнидод – Николай Додуров” гр.Лясковец, представляван от Николай Цанев Додуров – наемател за обект: общински павилион за продажба на хранителни стоки – магазин, със застроена площ 75.40 кв.м в част от УПИ ХХІХ – за ЖС и магазини, кв.76 по ПУП на гр.Лясковец до 01.04.2012 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |