This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 353

ОТНОСНО: Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994г. за съдебните заседатели.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира за членове на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица, следните общински съветници:

- Иван Пенев Хайдутов;
- Иван Димитров Арабаджиев;
- д-р Радка Трифонова Стоянова–Бозгунова;
- Костантин Маринов Катъров;
- д-р Ивелина Хараламбиева Гецова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |