This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 312

ОТНОСНО: Предложениe за отлагане на разискванията по точка девета от дневния ред “Избор на управител на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД”.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отлага разискванията по точка девета от дневния ред “Избор на управител на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |