This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 129

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удостоява игумения Пелагия – игуменка на манастир “Св.св. Петър и Павел” гр.Лясковец с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец в областта на духовността.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/