This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020


   Текущи проекти

  1. "Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България (В процес на реализация)
  2.  
  3. Приказки за култура, история и природа (Подаден за финансиране)
  4.  
  5. Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения (Подаден за финансиране)

   Реализирани проекти

          няма налични