This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Фонд Социална закрила към МТСП


   Текущи проекти

  1. Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец (Подаден за финансиране)

   Реализирани проекти

  1. Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване (2015 г.)