This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-004   20.07.2017: Процедури по ЗОП
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”

ОБЯВА  

 

 

 

На 20.07.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 10.08.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 11.08.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   20.07.2017: Документация за участие
   20.07.2017: Образци № 1 - № 5
   11.08.2017: Съобщение за отваряне на ценови предложения
   17.08.2017: Протокол № 1 от дейността на комисията
   17.08.2017: Протокол № 2 от дейността на комисията
   17.08.2017: Доклад на комисията
   17.08.2017: Заповед № 1418/17.08.2017 г.
   17.08.2017: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
   26.09.2017: Договор № ОП/2017/004 и приложения
   26.09.2017: Обявление за възложена поръчка