This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   22.11.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

Съдържание:  

 

1. Заявление за участие - Образец № 1;  

2. Техническо предложение - Образец № 2;  

3. Ценово предложение - Образец № 3;  

4. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката - Образец № 4;  

5. Административни сведения - Образец № 5;  

6. Проект на договор - Образец № 6;  

7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2  

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3;  

9. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4;  

10. Техническа спецификация - Приложение № 5.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |