This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-008   09.11.2017:
„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”

На 09.11.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.”, по обособени позиции, както следва:  

- Обособена позиция 1. „Хляб”; 

- Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; 

- Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; 

- Обособена позиция 4. „Риба”; 

- Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; 

- Обособена позиция 6. „Консерви”; 

- Обособена позиция 7. „Варива, подправки, напитки и други пакетирани продукти”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.11.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ