This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-006   17.08.2017:
„Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”

ОБЯВА  

 

На 17.08.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2017/2018 година”.  

Офертите се приемат до 17.00 часа на 25.08.2017 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 28.08.2017 г. от 11.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ