This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   28.03.2013:
Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот", по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома".