Обяви от 2011 година

Обяви от 2012 година

Обяви от 2013 година

Обяви от 2014 година

Обяви от 2015 година

Обяви от 2016 година

Обяви от 2017 година

11.01.2011:  Обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

20.01.2011:  Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г."

25.01.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на офис консумативи за нуждите на проект BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А - "Социална икономика - Лост - Алтернатива в развитието на Община Лясковец" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

25.01.2011:  Покана за обществено обсъждане на тема "Обсъждане и избор на иновативно културно събитие за община Лясковец"

25.01.2011:  Обяви по проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3

31.01.2011:  Проект „Подкрепа за достоен живот” - списък на оценените кандидати за лични асистенти на II етап

10.02.2011:  Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”

10.02.2011:  Официална пресконференция за обявяване старта на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип „Съботно – неделна грижа за деца и родители”

13.12.2010:  Документи за заинтересовани страни за идентифициране на иновативно културно събитие на територията на Община Лясковец

21.02.2011:  Обява за набиране на персонал за Дневен център за възрастни хора в гр.Лясковец

14.10.2010:  Заповеди на Министерството на земеделието и храните относно ползването на земеделските земи в землищата на с. Драгижево и с. Козаревец

26.04.2010:  Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

26.04.2010:  Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

22.04.2010:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-1768

12.04.2010:  Съобщение относно незаконно поставени рекламно-информационни елементи

08.03.2010:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

02.03.2010:  Обявления за издадени предписания за изготвяне на ПУП - ИЖС-759, ИЖС-760 и ИЖС-908

23.02.2010:   Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

05.02.2010:  Списък на обектите, общинска собственост, за продажба през 2010 година съгласно ЗОС

05.02.2010:  Годишен план за приватизация през 2010 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество

18.01.2010:  Съобщение за взето Решение от Министъра на околната среда и водите по преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: ”Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр. Лясковец”

28.02.2011:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

22.03.2011:  Статут на Петропавловския събор на народното творчество

29.03.2011:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

11.04.2011:  Сипък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт - здравеопазване и социални дейности” в дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация на Община Лясковец

11.04.2011:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Общинска администрация на Община Лясковец

18.04.2011:  Покана информационна среща/прес-сконференция за официално представяне на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

19.04.2011:  Покана за откриване на Дневен център за възрастни хора в гр.Лясковец по проект „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.

27.04.2011:  Покана за откриване на проект „Панаир на добрите идеи"

03.05.2011:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

16.05.2011:  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец

16.05.2011:  Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

26.05.2011:  За Вас родители: отваря врати Детски център "Зън-зън"

01.06.2011:  Съобщение за отваряне ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец

08.06.2011:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

10.06.2011:  Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”

17.06.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

17.06.2011:  Обучение за разработване на добри идеи/проекти

27.06.2011:  Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”

04.07.2011:  График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

06.07.2011:  Съобщение за временната организация на движението по време на строителството на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

11.07.2011:  Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително - ремонтните работи

15.07.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2011/2012 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

01.08.2011:  Покана за определяне състава и структурата на Общинската избирателна комисия

12.08.2011:  „Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции"

19.08.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

24.08.2011:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

26.08.2011:  Провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011"

25.05.2011:  ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

22.07.2011:  ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

31.08.2011:  Изготвен е ред за своевременно обработване на заявленията за издаване на нови лични карти

01.09.2011:  Изготвени са регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година

26.08.2011:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

07.09.2011:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

08.09.2011:  Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част I

08.09.2011:  Избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г.

13.09.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

14.09.2011:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ в община Лясковец, област Велико Търново

21.09.2011:  Заповед във връзка с предизборната кампания

21.09.2011:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

27.09.2011:  Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част II

27.09.2011:  Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец

27.09.2011:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

28.09.2011:  Заповед за началото на гроздоберната кампания в община Лясковец

28.09.2011:  Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК

21.09.2011:  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

18.10.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г."

27.10.2011:  Отваряне на ценово предложение по процедура с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години”

21.11.2011:  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

04.01.2012:  Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

12.01.2012:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

17.01.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец"

19.01.2012:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

24.01.2012:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

23.01.2012:  Започна набирането на хора от целевите групи за участие в дейностите на новото социално предприятие

26.01.2012:  Сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" обявява открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие

08.02.2012:  Статут на Областен литературен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

08.02.2012:  Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

08.02.2012:  Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

13.02.2012:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

14.02.2012:  Покана за пресконференция

23.01.2012:  Ден на отворените врати за хората в пенсионна възраст

23.02.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

23.02.2012:  Правила за поведение и действие при наводнение

23.02.2012:  Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

24.02.2012:  Покани за прием на проекти по Мерки 111, 121, 311, 312, 321, 322 и 331 от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица"

24.02.2012:  Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

27.02.2012:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

01.03.2012:  Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

15.03.2012:  Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

20.03.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

04.04.2012:  Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

06.04.2012:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец

11.04.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

20.04.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

25.04.2012:  До представителите на бизнеса в Община Лясковец

25.04.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на църква "Св. Св. Константин и Елена" в с. Драгижево, общ. Лясковец"

02.05.2012:  Покана за изложба в ОУ "П.Р.Славейков" с. Джулюница, община Лясковец по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

03.05.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

07.05.2012:  Покана за изложба в Регионален инспекторат по образование - гр. Велико Търново по проект "Заедно да преоткрием нашето училище”

10.05.2012:  Кампания "Да изчистим България за един ден!"

21.05.2012:  Покана за изложба по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

11.06.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

23.05.2012:  Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

28.06.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

03.07.2012:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

19.07.2012:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

20.07.2012:  Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

25.07.2012:  Стартира процедура за кандидатстване за работни места по програма "Старт на кариерата" 2012

26.07.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

06.08.2012:  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец

07.08.2012:  Заповед №РД-14-235 от 06.08.2012г. на Министерство на земедеделието и храните

21.08.2012:  Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс

29.08.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 г. по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

29.08.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

03.09.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

18.09.2012:  Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”

01.10.2012:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

28.09.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

02.10.2012:  Решение на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

15.10.2012:  Веселин Борисов Александров ул. "Трети март" №35

17.10.2012:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

18.10.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на камбанарията на църковен храм "Свети Димитър" в с. Мерданя, общ. Лясковец"

18.10.2012:  Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

19.10.2012:  Покана до Стефан Иванов Мутафов гр. Лясковец, ул. " Добри ГАнчев" № 38

19.10.2012:  До Недко Димитров Бонев гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. В ет. 4, ап. 10

19.10.2012:  До Петя Илиева Минчева гр. Лясковец, ул."Манастирска" № 9

22.10.2012:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за община Лясковец, област Велико Търново

22.10.2012:  Обява за едно работно място за длъжност "Охранител"

29.10.2012:  Обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет: „Доставка на газьол за отоплителен сезон 2012/2013 година за нуждите на ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница”

06.11.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в с. Джулюница

08.11.2012:  Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец

08.11.2012:  Заповед във връзка с Протокол от 02.11.2012 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

20.11.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

26.11.2012:  Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

26.11.2012:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

26.11.2012:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

28.11.2012:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

28.11.2012:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

01.12.2012:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

06.12.2012:  Обява за вакантни длъжности от сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

11.12.2012:  Заповед във връзка с наближаване на коледните и новогодишните празници и за опазване на обществения ред

11.12.2012:  Съобщение във връзка с отсичането на дървета на територията на Община Лясковец

11.12.2012:  Избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

13.12.2012:  Проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци

17.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6445

14.12.2012:  Заповед относно информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 27.01.2013 г.

15.12.2012:  Заповед относно агитацията и агитационните материали за национален референдум на 27.01.2013 г.

19.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6486

19.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6488

19.12.2012:  Заповед за подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец

20.12.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец”

27.12.2012:  Информационен лист за произвеждане на референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

27.12.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

27.12.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево

10.01.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя

11.01.2013:  Справки в избирателните списъци за националния референдум на 27.01.2013 г.

14.01.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг

14.01.2013:  Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

14.01.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец

15.01.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

16.01.2013:  Обява за длъжности за резервисти във въоръжени сили за заемане чрез конкурс

17.01.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

17.01.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница

17.01.2013:  Проект на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

16.01.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

23.01.2013:  Покана и график за получаване на изборните материали за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

24.01.2013:  Заповед във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

24.01.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец

28.01.2013:   Покана за провеждане на обществено обсъждане

29.01.2013:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

01.02.2013:  Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у"), № 3 (отдел 244 - "р1") и № 4 (отдел 262 - "и"), на територията на Община Лясковец

14.11.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-5715 / 14.11.2012 г.

07.02.2013:  Обява за набиране потребители на почасови социални услуги

07.02.2013:  Обява за набиране експерти за работа в звено за услуги в домашна среда, които да подпомагат изпълнителите на почасови социални услуги

07.02.2013:  Обява за набиране изпълнители на почасови социални услуги

07.02.2013:  Предстои XІІ-то издание на Петропавловския събор на народното творчество

07.02.2013:  Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на народното творчество

12.02.2013:  Заповед за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и")

12.02.2013:  Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.02.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-572 / 12.02.2013 г.

13.02.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-783 / 13.02.2013 г.

13.02.2013:  Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

18.02.2013:  Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

19.02.2013:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев, гр. София, ул. "Лозенска планина" № 13

15.02.2013:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.02.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

22.02.2013:  СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. "ВЪЗСТАНИЧЕСКА" № 35

27.02.2013:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

15.03.2013:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

15.03.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

19.03.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

20.03.2013:  ДО КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 22, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 3

20.03.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-709 / 11.02.2013 г.

20.03.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев представлявано от Михаил Недев Буюклиев

20.03.2013:  Съобщение до Михаил Антонов Янков с. Добри дял, ул. Балатон 4

21.03.2013:  Съобщение до Димчо Иванов Николов гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 36 вх. А, ет. 3

21.03.2013:  Съобщение до Йонка Георгиева Гроздева, гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 25

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-1418 / 25.03.2013 г.

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на с. Мерданя - ИЖС-1419 / 25.03.2013 г.

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1420 / 25.03.2013 г.

26.03.2013:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

28.03.2013:  Избирателни списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

29.03.2013:  Съобщение до Светлана Иванова Миленкова, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 12, вх. А

29.03.2013:  Съобщение до Дария Емилова Андреева с адрес гр. Лясковец, ул. Калина № 4

29.03.2013:  Съобщение до Ваня Стефанова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 27

29.03.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул. Велчова Завера № 6

29.03.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница - ИЖС-1498 / 28.03.2013 г.

29.03.2013:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

02.04.2013:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. "Росица" № 36

02.04.2013:  Обява за откриване на процедура по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република България

02.04.2013:  Съобщение до Николай Милчев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев 59

02.04.2013:  Съобщение до Диянка Йорданова Кръстева с адрес гр. Лясковец. ул. Никола Козлев № 59

02.04.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-1432 / 25.03.2013 г.

05.04.2013:  Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността: "Директор на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване"

08.04.2013:  Заповед относно предизборна кампания за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

08.04.2013:  Заповед относно агитацията и агитационните материали за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

12.04.2013:  Заповед за закриване на подвижна секционна избирателна комисия

15.04.2013:  Съобщение до Цветан Александров Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" 22, Б

19.04.2013:  Съобщение до Пеню Йорданов Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Страцин" 21, вх. Б

19.04.2013:  Съобщение до Дитош-Стоянов, Йорданов и СИЕ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев 17

23.04.2013:  Среща-изложение на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието

11.04.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

24.04.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

25.04.2013:  Покана за обучение на представителите на секционно избирателните комисии във връзка с изборите за народни представители насрочени за 12.05.2013 г.

26.04.2013:  Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски 15

29.04.2013:  съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. "Зора" № 6

24.04.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2057 / 24.04.2013 г.

24.04.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2056 / 24.04. 2013 г.

30.04.2013:  Списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

08.05.2013:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

10.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2283 / 10.05.2013 г.

15.05.2013:  Съобщение до Красимир Йорданов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. В, ет. 2, ап.3

17.05.2013:  Съобщение до Иванка Желева Желева с адрес гр. Велико Търново, ул. Въстаническа № 35

18.05.2013:  До Димитър Ангелов Банков с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 15, вх. Б, ет. 6, ап. 17

18.05.2013:  Съобщение до Красимир Сашев Христов с адрес гр. Лясквоец, ул. "Максим Райкович" № 9

18.05.2013:  Съобщение до Дончо Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. А ет. 5, ап. 15

18.05.2013:  Съобщение до Радослав Радев Калчев с адрес гр. София, р-н Възрдаждане, ул. Българска морава № 70

18.05.2013:  Съобщение до Георги Димитров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Г, ет. 2

20.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-2425 / 18.05.2013 г.

20.05.2013:  Съобщение до Милен Димитров Червендончев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1

20.05.2013:  Съобщение до Светлозар Маринов Русев с адрес гр. Лясковец, ул. "Терти март" № 65

20.05.2013:  Съобщение до Мелина Наскова Узунова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А,

20.05.2013:  Съобщение до Петър Стоянов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Петър Берон" №11

20.05.2013:  Съобщение до Анифе Махмудова Мастънова с адрес с. Добри дял, ул. "Георги Бенковски" № 1

22.05.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.05.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

23.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2581 / 23.05.2013 г.

23.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2584 / 23.05.2013 г.

23.05.2013:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. "Ружа" № 34

23.05.2013:  Съобщение до Сабин Андреев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Г. С. Раковски" № 7

23.05.2013:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 8

23.05.2013:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев" № 3

23.05.2013:  Съобщение до Боян Енчев Кълчишков с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 7

23.05.2013:  Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул."Росица" № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 14

23.05.2013:  Съобщение до Георги Христов Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. В, ет. 5, ап. 15

23.05.2013:  Съобщение до Борис Зарков Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 64

23.05.2013:  Съобщение до Красимир Борисов Обретенов с адрес с. Беляковец, ул. В населеното място № 375

29.05.2013:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.05.2013:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 3 (отдел 244 - „р1”) и № 5 (отдел 237 - „e”), на територията на Община Лясковец

29.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2668 / 29.05.2013 г.

30.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2693 / 30.05.2013 г.

03.06.2013:  Съобщение до Галя Николова Цонева с адрес с. Добри дял, ул. "Славяни" № 22

06.06.2013:  Съобщение до Любчо Димитров Костадинов с адрес с. Козаревец, ул. "Градинарска" № 7

06.06.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2824 / 06.06.2013 г.

06.06.2013:  Съобщение до Ива Венелинова Байчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" 6

06.06.2013:  Съобщение до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

06.06.2013:  Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

06.06.2013:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

06.06.2013:  Съобщение до Стефка Христова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

07.06.2013:  Съобщение до Анна Христова Ганчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

07.06.2013:  Съобщение до Андрей Константинов Кряжев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14

07.06.2013:  Съобщение до Даниел Лъчезаров Гецов с адрес гр. София, ул. Йоан Екзарх № 17

07.06.2013:  Съобщение до Ивелин Стефанов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище 2

07.06.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2869 / 07.06.2013 г.

07.06.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП за имоти в землището на с. Драгижево - ИЖС-2870 / 07.06.2013 г.

10.06.2013:  Съобщение до Денка Пенева Мъглова с адрес гр, Трявна, ул. Пролет № 4

10.06.2013:  Съобщение до Марин Стефанов Мутафов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Деньо Чоканов №3, вх. Б, ет. 7, ап. 20

11.06.2013:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 124

12.06.2012:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев, гр. София, ул. "Лозенска планина" № 13

12.06.2013:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 8

12.06.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

12.06.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ в сградата на Община Лясковец

17.06.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-2715 / 31.05.2013 г.

24.06.2013:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обекти № 3 (отдел 244 - "р1") и № 5 (отдел 237 - "е")

26.06.2013:  Съобщение до Бойко Георгиев Божанов с адрес гр. Лясковец, ул. Моско Москов 1, вх. Б, ет. 5, ап. 14

26.06.2013:  Съобщение до Светлана Иванова Миленкова, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 12, вх. А

26.06.2013:  Съобщение до Интернационал ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. "Васил Левски" № 26

26.06.2013:  Съобщение до Рашо Маринов Рачев с адрес с. Джулюница, ул. Марица № 19

26.06.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул. Велчова Завера № 6

26.06.2013:  Съобщение до Пламен Тодоров Ангелов с адрес гр. Лясковец ул. Никола Козлев № 135

26.06.2013:  Съобщение до Лидия Иванова Църцева с адрес гр. Лясковец ул. Иван Камбуров № 5, вх. Б, ет. 3

26.06.2013:  Съобщение до Десислав Христов Янакиев с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Чинтулов № 1

26.06.2013:  Съобщение до Ивайло Николаев Станчев с адрес гр. Лясковец ул. Росица № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

26.06.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-3199 / 26.06.2013 г.

28.06.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-3279 / 28.06.2013 г.

01.07.2013:  съобщение до Веселин Борисов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 35

02.07.2013:  Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти

04.07.2013:  Съобщение до Анета Боянова Петрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 52

05.07.2013:  Съобщение до Йордан Василев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2

03.07.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-3359 / 03.07.2013 г.

09.07.2013:  Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - В. Търново

09.07.2013:  Съобщение до Елка Христова Йорданова с адрес с. Мерданя, ул. Розова долина № 13

11.07.2013:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22 вх. Б, ет. 2, ап. 3

11.07.2013:  Съобщение до Росен Митков Елмазов с адрес гр.Лясковец, ул. "Росица" № 4. вх. В

17.07.2013:  Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4, вх. А

18.07.2013:  Съобщение до Цанко Димитров Янков с адрес с. Горски Долен Тръмбеш, ул. Димо Тръмбешки № 44

18.07.2013:  Съобщение до Владимир Николаев Димитров с адрес гр. Русе, ул. " Метрополит Григорий № 14, вх. 1, ет. 2, ап. 205

18.07.2013:  Съобщение до Ангел Крумов Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 5

18.07.2013:  Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 4

11.07.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

24.07.2013:  Съобщение до Атанас Цвятков Лясков с адрес гр. Велико Търново, ул. Велчо Джамджията № 22

24.07.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев представлявано от Михаил Недев Буюклиев с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев 13

24.07.2013:  Съобщение до Борис Зарков Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 64

24.07.2013:  Съобщение до Илия Милков Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 15, ет. 1

25.07.2013:  Съобщение до Йордан Атанасов Василев с адрес гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик" № 223, вх, 2, ет. 8, ап. 58

26.07.2013:  Съобщение до Фикрет Ахмед Али с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 17

26.07.2013:  Съобщение до Ангел Сашев Борисов с адрес гр. Омуртаг, ул. Вардар № 2

26.07.2013:  Съобщение до Тодор Милков Тодоров с адрес гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Антон Страшимиров №13

26.07.2013:  Съобщение до Венелин Стоименов Капукаранов с адрес гр. Лясковец, ул. Христо Ботев № 12 вх. А, ет. 1

29.07.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с.Козаревец - ИЖС-3875 / 29.07.2013 г.

30.07.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация на с.Козаревец - ИЖС-3459 / 05.07.2013 г.

01.08.2013:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

13.08.2013:  Обява за войнишки длъжности за приемане на военна служба във военните формирования от сухопътните войски

13.08.2013:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

12.08.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4041 / 09.08.2013 г.

12.08.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4042 / 09.08.2013 г.

14.08.2013:  Обява на вниманието на собствениците и ползвателите на земеделска земя

14.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4075 / 13.08.2013 г.

15.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4110 / 15.08.2013 г.

19.08.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

19.08.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

20.08.2013:  Съобщение до Цветан Александров Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

20.08.2013:  Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Г, ет. 5, ап 14,

20.08.2013:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 124

20.08.2013:  Съобщение до Георги Христов Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. В, ет. 5, ап. 15

20.08.2013:  Съобщение до Мелина Наскова Узунова гр. Лясковец, ул. Моско Москов № 1 вх. А, ет. 2, ап. 6

20.08.2013:  Съобщение до Данчо Илиев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 34, ет. 2

20.08.2013:  Съобщение до Андрей Константинов Кряжев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14 вх. А, ет. 4, ап. 10

20.08.2013:  Съобщение до Светлозар Маринов Русев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 65

20.08.2013:  Съобщение до Сабин Андреев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 7

20.08.2013:  Съобщение до Стоян Стефанов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Ганчев № 25

20.08.2013:  Съобщение до Дончо Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. А, ет. 5, ап. 15

20.08.2013:  Прекъсване на водоподаването на територията на община Лясковец

20.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-4161 / 20.08.2013 г.

28.08.2013:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев 3

28.08.2013:  Съобщение до Сергей Стефанов Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стефка Христова Христова с адрес гр. Лясковец, ул Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Красимир Сашев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 9

28.08.2013:  Съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Зора 6

28.08.2013:  Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски 15

28.08.2013:  Съобщение до Анна Христова Ганчева с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стоян Емилов Миланов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

30.08.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП на с.Козаревец - ИЖС - 4203 / 22.08.2013 г.

30.08.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4297 / 30.08.2013 г.

02.09.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4314 / 02.09.2013 г.

02.09.2013:  Интервю с кандидати по Национална програма "Старт на кариерата"

03.09.2013:  Съобщение до Йовка Върбанова Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

03.09.2013:  Съобщение до Виолета Стоянова Недялкова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 17, вх. В, ет. 3, ап. 7

03.09.2013:  Съобщение до Акиф Ахмедов Мемедалиев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов 16

03.09.2013:  Съобщение до Наско Бончев Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

04.09.2013:  Съобщение до Найден Петров Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 19, вх. Г, ет. 3, ап. 7

04.09.2013:  Съобщение до Димитър Стефанов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 4, ап. 12

04.09.2013:  Съобщение до Михаил Антонов Янков с адрес с. Добри дял, ул. Балатон 4

05.09.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Козаревец - ИЖС - 4351 / 04.09.2013 г.

16.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4505 / 16.09.2013 г.

16.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-4508 / 16.09.2013 г.

19.09.2013:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Местни приходи" в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на Община Лясковец

13.09.2013:  Дарителска кампания в полза на деца от детските домове и възрастни от социалните домове

27.09.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

30.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4671 / 27.09.2013 г.

02.10.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на гр. Лясковец - ИЖС-4748 / 01.10.2013 г.

09.10.2013:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2013"

09.10.2013:  Обява във връзка с провеждането на открито планинско състезание "Раховец Лясковец 2013"

10.10.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя - ИЖС-4913 / 09.10.2013 г.

16.10.2013:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ

16.10.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

17.10.2013:  Съобщение до Роди транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 115

22.10.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.10.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

29.10.2013:  Съобщение до Владимир Атанасов Евтимов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. А, ет. 5, ап. 14

29.10.2013:  Съобщение до Християна Георгиева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 29

29.10.2013:  Съобщение до Методи Денков Методиев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 51

29.10.2013:  Съобщение до Росица Георгиева Евтимова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. А, ет. 5, ап. 14

01.11.2013:  Съобщение до Галин Захариев Цуцулов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. А, ет. 1, ап. 2

01.11.2013:  Съобщение до Ясен Русев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 3

01.11.2013:  Съобщение до Румяна Илиева Топалова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 36

01.11.2013:  Съобщение до Драгомир Славов Тодоракев с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 10, ет. 4

01.11.2013:  Съобщение до Цветелин Стоянов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

01.11.2013:  Съобщение до Драгомир Атанасов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбров", вх. Д, ет. 5, ап. 14

01.11.2013:  Съобщение до Георги Христов Георгиев с адрес. с. Боринци, общ. Котел, обл. Сливен

01.11.2013:  Съобщение до Дияна Радкова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 10, вх. А, ет. 3, ап. 6

01.11.2013:  Съобщение до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

01.11.2013:  Съобщение до Георги Димитров Андонов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 139

01.11.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул." Велчова Завера" № 6

01.11.2013:  Съобщение до Георги Василев Стоянов с адрес. гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 134

04.11.2013:  Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

11.11.2013:  Съобщение до Мично Илиев Люцов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина" № 42

11.11.2013:  Съобщение до Милчо Рангелов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев 47

11.11.2013:  Съобщение до Иван Драганов Велчев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 21

11.11.2013:  Съобщение до Добрин Недялков Дачев с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски 8

15.10.2013:  Проект на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

21.11.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-5918 / 20.11.2013 г.

12.11.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

22.11.2013:  Покана за обществено обсъждане на проект за бюджет 2014 г.

02.12.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

06.12.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

06.12.2013:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

09.12.2013:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

11.12.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-6304 / 11.12.2013 г.

12.12.2013:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец

06.12.2013:  Предложение за определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд

21.12.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

21.12.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

21.12.2013:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

27.12.2013:  Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

30.12.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-6530 / 30.12.2013 г.

06.01.2014:  Съобщение до Николай Борисов Палев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Клокотница” № 23, ет. 1, ап. 2

09.01.2014:  Община Лясковец открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

13.01.2014:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б

13.01.2014:  Съобщение до Стойко Иванов Кюрчийски с адрес гр. Сопот, ул. Йордан Ненов № 13, вх. Б

15.01.2014:  Съобщение до Снежана Петрова Димитрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 16

15.01.2014:  Съобщение до Димитър Тошев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 16

16.01.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

17.01.2014:  Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

21.01.2014:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 86

24.01.2014:  Съобщение до Тодорка Недялкова Бурова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 29, вх. А, ет. 2, ап. 4

27.01.2014:  Съобщение до Пенка Тодорова Пеева с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 2

29.01.2014:  Съобщение до Белян Руменов Илиев с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

29.01.2014:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2014:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

30.01.2014:  Съобщение до Радостин Митков Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

30.01.2014:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 42

30.01.2014:  Съобщение до Милен Антонов Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Бузлуджа" № 9

03.02.2014:  Съобщение до Минчо Стефанов Цолов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 6

03.02.2014:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 32

03.02.2014:  Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

13.02.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

18.02.2014:  Съобщение до Фикрет Ахмед Али с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 17

18.02.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение

20.02.2014:  Съобщение до Валентина Цонева Стефанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Струма № 2, вх. В, ет. 2, ап. 6

20.02.2014:  Съобщение до Елка Петрова Дишлянова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 49, вх. Г, ет. 2, ап. 6

20.02.2014:  Съобщение до Марин Руменов Пъпков с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 62

20.02.2014:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. БУргас, ул. Ружа № 34

20.02.2014:  Съобщение до Анка Симеонова Цветкова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 223

21.02.2014:  Съобщение до Маргарита Христова Къжелкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Колю Фичето

24.02.2014:  Съобщение до Невяна Иванова Чокоева с адрес гр. Русе, ул. Гюргево № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 4

24.02.2014:  Съобщение до Елка Иванова Байчева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Марица" № 16

26.02.2014:  Съобщение до Радослав Бочев Кътев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 7, вх. А, ет. 4, ап. 12

04.03.2014:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

04.03.2014:  Съобщение до Петко Михайлов Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" №3, вх. А, ет. 2, ап. 6

04.03.2014:  Съобщение до Георги Димитров Андонов с адрес гр. Лясковец, ул. „Васил Левски” № 139

04.03.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

04.03.2014:  Съобщение до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

04.03.2014:  Съобщение до Драгомир Славов Тодоракев с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 10, ет. 4

04.03.2014:  Съобщение до Николинка Йорданова Калчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица", вх. Б, ет. 1, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Красимир Иванов Калчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Марин Стефанов Хаджикостов с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2 вх. В, ет. 5, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Надя Трифонова Хаджикостова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2, вх. В, ет. 5, ап. 13

04.03.2014:  Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес. гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8

04.03.2014:  Съобщение до Елка Христова Йорданова с адрес с. Мерданя, ул. "Розова долина" № 13

05.03.2014:  Съобщение във връзка с изхвърлянето на битови отпадъци в предназначените за целта съдове

07.03.2014:  Съобщение до Лилия Георгиева Чангалова с адрес гр. София, жк. „Люлин” № 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

07.03.2014:  Съобщение до Йордан Георгиев Уваков с адрес гр. София, жк. "Люлин" № 546, вх. А, ет. 3, ап. 16

07.03.2014:  Съобщение до Васил Добрев Чокоев с адрес гр. Русе, ул. "Тича" № 20, вх. 5, ет. 2, ап. 4

07.03.2014:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, ул. "Цар Самуил" № 72

10.03.2014:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

11.03.2014:  Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

11.03.2014:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул." Велчова Завера" № 6

11.03.2014:  Съобщение до Андриян Николаев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 13

11.03.2014:  Съобщение до Галина Захариева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. Г, ет. 1, ап. 2

11.03.2014:  Съобщение до Ясен Русев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 3

11.03.2014:  Съобщение до Боянка Стефанова Петкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

11.03.2014:  Съобщение до Дияна Радкова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 10, вх. А, ет. 3, ап. 6

11.03.2014:  Съобщение до Цветелин Стоянов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

11.03.2014:  Съобщение до Бинка Маринова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Измирлиев № 1, ет. 5, ап. 13

04.03.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1090 / 04.03.2014 г.

04.03.2014:  Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-1091 / 04.03.2014 г.

26.02.2014:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

14.03.2014:  Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица" - ИЖС-1301 / 14.03.2014 г.

14.03.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-1302 / 14.03.2014 г.

19.03.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-1393 / 19.03.2014 г.

24.03.2014:  Обява за инвестиционно предложение от "ГО Грил" ООД

24.03.2014:  Съобщение до Веселина Колева Кръстева с адрес гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" № 1, ет. 2, ап. 2

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

24.03.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

25.03.2014:  Съобщение относно разписанията на автобусните линии от областната транспортна схема

28.03.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

31.03.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

01.04.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Петко Стефанов Чолаков

01.04.2014:  Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Доника Веселинова"

04.04.2014:  Съобщение до Димка Василева Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" № 8

04.04.2014:  Съобщение до Йорданка Точева Петкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

04.04.2014:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б

04.04.2014:  Съобщение до Михаил Кирилов Ангелов с адрес. гр. Лясквоец, ул. "Димо Хранов" № 8

04.04.2014:  Съобщение до Димитър Драганов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

04.04.2014:  Съобщение до Николай Ганчев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 18, вх. А

08.04.2014:  Съобщение на ОДМВР - В. Търново във връзка със схемите за телефонни измами

08.04.2014:  Съобщение до Милен Антонов Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Бузлуджа" № 9

08.04.2014:  Съобщение до Таня Тодорова Шанлиева с адрес гр. София, жк. "Младост" № 336, вх. 7, ет. 3, ап. 9

09.04.2014:  Съобщение до Даниел Лъчезаров Гецов с адрес гр. София, ул. "Йоан Екзарх" № 17

09.04.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

08.04.2014:  Обявление за разрешение и одобряване на задание за изготвяне на проект за ПУП - План за застрояване за имот в землището на гр. Лясковец - ИЖС-1725 / 07.04.2014 г.

10.04.2014:  Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

10.04.2014:  Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

10.04.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

11.04.2014:  Съобщение до МДМ - ФАКТ ООД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 19, вх. А, ет. 4, ап. 10

11.04.2014:  Съобщения във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

14.04.2014:  Съобщение до Мартин Йорданов Минчев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 19, вх. В, ет. 8, ап. 24

15.04.2014:  Съобщение до Надка Маринова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

15.04.2014:  Съобщение до Росен Йорданов Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Е, ет. 2, ап. 6

15.04.2014:  Съобщение до Надка Милкова Рачева с адрес гр. Долна Оряховица, ул. "Сергей Румянцев" № 23

15.04.2014:  Съобщение до Веско Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 14

15.04.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

16.04.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

16.04.2014:  Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 15

16.04.2014:  Съобщение до Илияна Спасова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 5

16.04.2014:  Съобщение до Евгени Йорданов Зангов с адрес гр. Лясковец, ул. "Цани Гинчев" № 6

16.04.2014:  Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

16.04.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

17.04.2014:  Съобщение до Диана Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" №84, вх. Б, ет. 4, ап. 10

17.04.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България

17.04.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

17.04.2014:  Съобщение до Петър Атанасов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Пролет" № 11

17.04.2014:  Съобщение до Величка Христова Караиванова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12

17.04.2014:  Съобщение до Николай Георгиев Калчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Марин Цонзаров" № 5

17.04.2014:  Съобщение до Петя Илиева Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 9

17.04.2014:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

17.04.2014:  Съобщение до Светла Христова Грошкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. В, ет. 1, ап. 1

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Съобщение до Параскева Кръстанова Гюлчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 13, ет. 3, ап. 6

22.04.2014:  Съобщение до Красимир Димитров Попстефанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Волов" № 7, ет. 1, ап. 7

24.04.2014:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България” в периода 03 - 06.05.2014 г.

24.04.2014:  Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

24.04.2014:  Съобщение до Димо Боев Димов с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

24.04.2014:  Съобщение до Милен Насков Илиев с адрес гр. Правец, жк. Север, № 301, вх. Г, ет. 4, ап. 52

25.04.2014:  Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 47

25.04.2014:  Съобщение до Недко Йорданов Стефанов с адрес гр. София, ж.к. Студентски град № 61, вх. Г, ет. 6, ап. 612

25.04.2014:  Съобщение до Васил Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 16

25.04.2014:  Съобщение до Данчо Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

25.04.2014:  Съобщение до Петър Златев Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 66

25.04.2014:  Съобщение до Валери Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 8, ет. 2

25.04.2014:  Съобщение до Станка Добрева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 8

25.04.2014:  Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината.

25.04.2014:  Заповед във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

25.04.2014:  Уведомление относно секция в която ще се създават условия за гласуване на избиратели с физически увреждания

28.04.2014:  Съобщение до Върбан Колев Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Кьорчев № 5

28.04.2014:  Съобщение до Елена Йорданова Михова с адрес гр, Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. Б, ет. 1

28.04.2014:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

28.04.2014:  Съобщение до Росен Маринов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

28.04.2014:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр, Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2, ет. 2, ап. 5

29.04.2014:  Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 36

29.04.2014:  Съобщение до Дортея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" № 13. вх. Б, ет. 7

29.04.2014:  Съобщение до Трифон Василев Вълчев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 5, вх. А, ет. 7, ап. 21

29.04.2014:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Софроний Врачански" № 6

29.04.2014:  Съобщение Николай Петков Николов с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 4, ет. 3

29.04.2014:  Съобщение до Димитрина Николова Павлова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Максим Райкович" № 6

30.04.2014:  Съобщение до Мариана Миткова Бакалова с адрес гр, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев" № 4, вх. Б, ет. 8, ап. 52

30.04.2014:  Съобщение до Петя Дянкова Спиридонова с адрес гр. Плевен, ул. "Мануш Войвода" № 9, вх. В, ет. 2, ап. 4

30.04.2014:  Съобщение до Милен Димитров Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 17, вх. А, ет. 7, ап. 20

09.05.2014:  Съобщение до Методи Денков Методиев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 51

09.05.2014:  Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

09.05.2014:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 32

09.05.2014:  Съобщение до Николай Минчев Стефанов с адрес гр, Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 12

09.05.2014:  Съобщение до Анка Симеонова Цветкова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 223

09.05.2014:  Съобщение до Николай Костадинов Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица" № 2, вх. В, ет. 4, ап. 10

09.05.2014:  Съобщение до ЕТ АРКА СТЕФАН СТЕФАНОВ представлявано от Стефан Милчев Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 2

12.05.2014:  Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр, Лясковец, ул. "Ален мак" № 13

13.05.2014:  Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината

13.05.2014:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.05.2014:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 7 (отдел 237 - „ж”) на територията на Община Лясковец

14.05.2014:  Съобщение до Маргарита Христова Къжелкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Колю Фичето" № 36, вх. А

14.05.2014:  Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

14.05.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2431 / 13.05.2014 г.

14.05.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

14.05.2014:  Съобщение до Йордан Тодоров Йорданов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Люляк" № 7, ет. 4, ап. 11

14.05.2014:  Съобщение до Ангел Димитров Янев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 47

14.05.2014:  Съобщение до Невянка Иванова Чокоева с адрес гр. Русе, ул. Гюргево № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 4

14.05.2014:  Съобщение до Стоян Христов Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Стоян Михайловски" № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 4

14.05.2014:  Съобщение до Николина Георгиева Петрова с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 7, ет. 3

14.05.2014:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. Ружа № 34

16.05.2014:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Цар Самуил" № 72

16.05.2014:  Съобщение до Калоян Минчев Бакалов с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 63 А, вх. А, ет. 6, ап. 18

19.05.2014:  Мерки позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден

19.05.2014:  Информация на Районна прокуратура относно подаване на сигнали за престъпления против политическите права

20.05.2014:  Обява за инвестиционно предложение от "Йовевелектрик" ЕООД

21.05.2014:  Образци от удостоверения за упражняване правото на глас в деня на изборите

22.05.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

22.05.2014:  Съобщение до Марияна Люцканова Джурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

22.05.2014:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 42

26.05.2014:  Съобщение до Марийка Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 2, вх. А

26.05.2014:  Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 10, ет. 3, ап. 15

27.05.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.05.2014:  Съобщение до Стефанка Христова Тонева с адрес гр. София, ул. "Рачка" № 36, ет. 7, ап. 41

28.05.2014:  Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 4, вх. А

28.05.2014:  Съобщение до Детелина Илиева Недялкова с адрес с. Обединение, ул. Двадесет и осма" № 12

28.05.2014:  Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. "Осма" № 14

28.05.2014:  Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" №12

29.05.2014:  Съобщение до Цветомир Цонев Цонев с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 23

29.05.2014:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 124

29.05.2014:  Съобщение до Илия Емилов Гроздев с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 15

29.05.2014:  Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец

29.05.2014:  Съобщение до Галина Павлинова Банабакова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 6, вх. Б, ет. 2

29.05.2014:  Съобщение до Петър Димитров Бонев с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. В, ет. 4, ап.10

29.05.2014:  Съобщение до Милена Петкова Александрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 18, вх. А, ет. 2, ап. 5

30.05.2014:  Съобщение до Ивелин Стефанов Попов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 3, вх. А, ет. 6, ап. 6

30.05.2014:  Съобщение до Иван Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.05.2014:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев 3

30.05.2014:  Съобщение до Борислав Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.05.2014:  Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" №136

30.05.2014:  Съобщение до Даниела Димова Станева с адрес гр, Велико Търново, ул. "Георги Живков" № 1, вх. Д, ет. 8, ап. 22

30.05.2014:  Съобщение до Румяна Пенчева Янъкова с адрес с. Мерданя, ул. Ивайло № 68

30.05.2014:  Съобщение до Иван Стефанов Янъков с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 12

30.05.2014:  Съобщение до Галина Георгиева Арабаджиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

31.05.2014:  Съобщение до Валентин Костадинов Попов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

31.05.2014:  Съобщение до Иванка Маринова Йорданова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Колоня товар" № 7

31.05.2014:  Съобщение до Светла Георгиева Иванова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 4, вх. Б, ет. 6, ап 18

31.05.2014:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. София, ул. Белия кладенец" № 7

31.05.2014:  Съобщение до Дортея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" № 13. вх. Б, ет. 7

31.05.2014:  Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 47

31.05.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

31.05.2014:  Съобщение до Росен Йорданов Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Е, ет. 2, ап. 6

31.05.2014:  Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

31.05.2014:  Съобщение до Илияна Спасова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 5

31.05.2014:  Съобщение до Веско Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 14

02.06.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение

02.06.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2786 / 30.05.2014 г.

02.06.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2787 / 30.05.2014 г.

02.06.2014:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж"

03.06.2014:  Съобщение на вниманието на всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на община Лясковец

03.06.2014:  Съобщение до Евгени Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 10, вх. Б

04.06.2014:  Съобщение до Елисавета Атанасова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 145

04.06.2014:  Съобщение до Красимир Петров Козлев с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 9

04.06.2014:  Съобщение до Антоанета Иванова Кашева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 18, ет. 4, ап. 18

04.06.2014:  Съобщение до Калин Николов Кашев с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 18, ет. 4, ап. 8

04.06.2014:  Съобщение до Надя Трифонова Хаджикостова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2, вх. В, ет. 5, ап. 13

04.06.2014:  Съобщение до Величка Христова Караиванова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12

04.06.2014:  Съобщение до Драгомир Димитров Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

05.06.2014:  Съобщение до Диана Иванова Димова с адрес гр. Димитровград, ул. "Простор" № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8

05.06.2014:  Съобщение до Тодор Георгиев Тошев с адрес с. Козаревец, ул. "Градинарска" № 12

05.06.2014:  Съобщение до Фуат Рахми Шанлъ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 2, вх. Б, ет. 8, ап. 24

06.06.2014:  Съобщение до Тодор Ангелов Тодоров с адрес гр. Лясковец, у;. Калина № 4

06.06.2014:  Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес. гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8

09.06.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация и застрояване на с. Драгижево - ИЖС-2999 / 09.06.2014 г.

10.06.2014:  Обявление ИЖС-3042 / 10.06.2014 г.

10.06.2014:  Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3071 / 11.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3072 / 11.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3073 / 11.06.2014 г.

13.06.2014:  Обявление ИЖС-3110 / 13.06.2014 г.

13.06.2014:  Обявление ИЖС-3111 / 13.06.2014 г.

17.06.2014:  Съобщение до Диян Христов Петров с адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков № 23, вх. 2, ет. 8, ап. 23

17.06.2014:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

17.06.2014:  Съобщение до Елена Йорданова Михова с адрес гр, Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. Б, ет. 1

17.06.2014:  Съобщение до Параскева Кръстанова Гюлчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 13, ет. 3, ап. 6

17.06.2014:  Съобщение до Християна Георгиева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 29

17.06.2014:  Съобщение до Пенка Илиева Великова с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 42

17.06.2014:  Съобщение до Илия Великов Савов с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 42

17.06.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

18.06.2014:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

18.06.2014:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Софроний Врачански" № 6

06.06.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

20.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Любомир Пенев Николов и Николай Пенев Николов

20.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Пламена Кръстева Янева

20.06.2014:  Обява за провеждане на обществено обсъждане

23.06.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-3215 / 23.06.2014 г.

24.06.2014:  Съобщение до Анелия Павлова Папова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

24.06.2014:  Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

24.06.2014:  Съобщение до Петко Александров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 7, ет. 1, ап. 1

24.06.2014:  Съобщение до Ангел Стефанов Папов с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

24.06.2014:  Съобщение до Марияна Петрова Караджова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 5, ап. 14

26.06.2014:  Съобщение до Анелия Павлова Папова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

26.06.2014:  Съобщение до Теодора Димитрова Димитрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 23

26.06.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3309 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3311 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3312 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от ПУДООС

30.06.2014:  Съобщение до Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев №19, вх. Г, ет. 4, ап. 11

30.06.2014:  Съобщение до Енчо Тодоров Даракев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14, вх. А, ет. 1, ап. 2

30.06.2014:  Съобщение до Еленка Иванова Друмева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. Е, ет. 5, ап. 13

30.06.2014:  Съобщение до Димитринка Йорданова Гечева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 12, ет. 1

30.06.2014:  Съобщение до Красимир Кирилов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 34

30.06.2014:  Съобщение до Еленка Георгиева Костадинова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. Г, ет. 3, ап. 11

30.06.2014:  Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Силиврия, № 15, ет. 5, ап. 25

04.07.2014:  Съобщение до Веселин Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" № 12

07.07.2014:  Обявление ИЖС-3498 / 04.07.2014 г.

09.07.2014:  Обявление ИЖС-3525 / 07.07.2014 г.

11.07.2014:  Съобщение до Митко Митков Елмазов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. В, ет. 5, ап. 14

11.07.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Иванка Николаева Стоянова

11.07.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Йордан Иванов Иванов

14.07.2014:  Съобщение до Венета Симеонова Йорданова с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 2, вх. А, ет. 4

16.07.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

17.07.2014:  Съобщение до Валентин Костадинов Попов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

17.07.2014:  Съобщение до Галина Георгиева Арабаджиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

17.07.2014:  Съобщение до Боряна Цветанова Атанасова с адрес гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 20 вх. А, ет. 2, ап. 4

17.07.2014:  Съобщение до Атанас Костадинов Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 20 вх. А, ет. 2, ап. 4

24.07.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

22.07.2014:  Обявление ИЖС-3839 / 22.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3840 / 23.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3841 / 22.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3842 / 23.07.2014 г.

25.07.2014:  Обявление ИЖС-3875 / 25.07.2014 г.

30.07.2014:  Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. "Осма" № 14

30.07.2014:  Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" №12

30.07.2014:  Съобщение до Петранка Величкова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Христо Ботев № 13

30.07.2014:  Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 15

30.07.2014:  Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" №136

30.07.2014:  Съобщение до Борислав Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.07.2014:  Съобщение до ЕТ АРКА СТЕФАН СТЕФАНОВ представлявано от Стефан Милчев Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 2

30.07.2014:  Съобщение до Георги Костадинов Ников с адрес гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 11

30.07.2014:  Съобщение до Галина Павлинова Банабакова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 6, вх. Б, ет. 2

30.07.2014:  Съобщение до Иван Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

01.08.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Иван Кирилов Стефанов

05.08.2014:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

04.08.2014:  Обявление ИЖС-3980 / 28.07.2014 г.

06.08.2014:  Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 36

06.08.2014:  Съобщение до Диана Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" №84, вх. Б, ет. 4, ап. 10

06.08.2014:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

06.08.2014:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр, Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2, ет. 2, ап. 5

07.08.2014:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. София, ул. Белия кладенец" № 7

07.08.2014:  Съобщение до Николай Петков Николов с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 4, ет. 3

08.08.2014:  Съобщение до Мартин Йорданов Минчев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 19, вх. В, ет. 8, ап. 24

08.08.2014:  Съобщение до Милен Димитров Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 17, вх. А, ет. 7, ап. 20

08.08.2014:  Общинско послание към политическите сили и кандидати за работа в 43-тото Народно събрание

08.08.2014:  Съобщение до собствениците на животновъдни обекти във връзка със заболяването „син език” по преживните животни

08.08.2014:  Съобщение до Красимир Димитров Попстефанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Волов" № 7, ет. 1, ап. 7

12.08.2014:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

12.08.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

12.08.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

12.08.2014:  Съобщение до Росен Маринов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

12.08.2014:  Съобщение до Надка Милкова Рачева с адрес гр. Долна Оряховица, ул. "Сергей Румянцев" № 23

14.08.2014:  Съобщение до Светослав Живков Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Рашев" № 20, ет. 5

14.08.2014:  Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. Алеко Константинов № 39

14.08.2014:  Съобщение до Боряна Венелинова Михалкова-Лазарова с адрес гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" № 32, вх. Б, ет. 1, ап. 1

14.08.2014:  Заповед във връзка с ограничаване разпространението на болестта "син език"

15.08.2014:  Съобщение до Пламен Руменов Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Полтава" № 9, вх. Д, ет. 4, ап. 16

15.08.2014:  Съобщение до Искра Маринова Петрова с гр. Велико Търново, ул. "Полтава" № 9, вх. Д, ет. 4, ап. 16

15.08.2014:  Съобщение до Симеон Стефанов Минчев с адрес гр. Варна, р-н "Приморски" , ул. "Ружа" № 5

18.08.2014:  Покана

18.08.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

21.08.2014:  Съобщение до Жулиета Миткова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

22.08.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 5 октомври 2014 г.

22.08.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

22.08.2014:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

22.08.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

26.08.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.08.2014:  Съобщение до Димитринка Йорданова Гечева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 12, ет. 1

27.08.2014:  Обявява за заседание на комисията за споразуменията за замлището на град Лясковец

28.08.2014:  Съобщение до Еленка Димитрова Друмева с адрес с. Бряговица, общ. Стражица, ул. "Първа" № 22

02.09.2014:  Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили

02.09.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

02.09.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

05.09.2014:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

05.09.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

05.09.2014:  Обявление на ОИК Лясковец

12.08.2014:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

08.09.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

09.09.2014:  Обявление ИЖС-4462 / 02.09.2014 г.

09.09.2014:  Обявление ИЖС-4483 / 03.09.2014 г.

16.09.2014:  Решение на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

17.09.2014:  Избирателни списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

19.09.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

19.09.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

23.09.2014:  Информация относно осигуряване на членовете на СИК

23.09.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

24.09.2014:  Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

24.09.2014:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

25.09.2014:  Писмо относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

25.09.2014:  График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация на 04 октомври 2014 г.

29.09.2014:  Списък с контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

30.09.2014:  Обявление ИЖС-4850 / 29.09.2014 г.

30.09.2014:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

01.10.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

07.10.2014:  График за получаване на изборните материали на СИК от ОИК и Общинска администрация на 11 октомври 2014 г.

09.10.2014:  Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци

09.10.2014:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

14.10.2014:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново

23.10.2014:  Съобщение до Мариана Стойчева Хитрова с адрес гр. Варна, ж.к „Чайка” № 197, ет. 4, ап. 9

23.10.2014:  Съобщение до Марияна Милчева Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 42, ет. 2

23.10.2014:  Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Алеко Константинов" № 39

23.10.2014:  Съобщение до Светослав Живков Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Рашев" № 20, ет. 5

23.10.2014:  Съобщение до Боряна Венелинова Михалкова-Лазарова с адрес гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 32, вх. Б, ет. 1, ап. 1

27.10.2014:  Апел във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г.

27.10.2014:  Съобщение за провеждане на общоградски ритуал - панихида на 01.11.2014 г.

03.11.2014:  Съобщение до Красимир Маринов Згурев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2

03.11.2014:  Съобщение до Христо Маринов Згурев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Генерал Скобелев" № 17, ет. 3

03.11.2014:  Съобщение до Румен Стоянов Йорданов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Измирлиев" №6, вх. В, ет. 7

04.11.2014:  Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. "Силиврия" № 15, ет. 5, ап. 25

10.11.2014:  Обявление ИЖС-5734 / 07.11.2014 г.

12.11.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

13.11.2014:  Съобщение до Радослав Стоянов Златев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16, вх. А

08.01.2014:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.11.2014:  Съобщение до Галина Милчева Златева с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16, вх. А

13.11.2014:  Съобщение до Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Г, ет. 4, ап. 11

17.11.2014:  Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

17.11.2014:  Обявление ИЖС-5906 / 14.11.2014 г.

19.11.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

01.12.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

02.12.2014:  Съобщение до Стефан Симеонов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 223

02.12.2014:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 93

02.12.2014:  Съобщение до Николай Стефанов Станчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

05.12.2014:  Съобщение до Върбинка Александрова Цветанова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

05.12.2014:  Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №4 А

05.12.2014:  Съобщение до Надежда Костадинова Иванова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

05.12.2014:  Съобщение до Васил Добрев Чокоев с адрес гр. Русе, ул. "Тича" № 20 вх. 5, ет. 2, ап. 4

08.12.2014:  Съобщение до Тонко Радков Петров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Дружба" № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1

09.12.2014:  Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 4, вх. А

09.12.2014:  Съобщение до Валентина Цонева Стефанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Струма" № 2, вх. В, ет. 2, ап. 6

16.12.2014:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти в землището на гр. Лясковец за стопанската 2014-2015 г.

15.12.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

18.12.2014:  Съобщение за временна организация на движението

19.12.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

09.01.2015:  Съобщение до Благовест Илиев Алексиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 12

12.01.2015:  Съобщение до Върбинка Александрова Цветанова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

12.01.2015:  Съобщение до Петър Георгиев Стоименов с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 45

12.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Комунални услуги 33" ЕООД

12.01.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.01.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

12.01.2015:  Съобщение до Даниела Радославова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

12.01.2015:  Съобщение до Янислава Диянова Божкова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. Г, ет. 5, ап. 13

10.11.2014:  Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2015 г.

15.01.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

15.01.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

14.01.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

14.01.2015:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

19.01.2015:  Съобщение във връзка със стартиране на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

26.01.2015:  Обявление ИЖС-439 / 24.01.2015 г.

26.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

26.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

26.01.2015:  Обявление ИЖС-464 / 26.01.2015 г.

28.01.2015:  Обява за провеждане на конкурс за най-добро домашно вино

28.01.2015:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

05.02.2015:  Съобщение до "Плаван" ООД представлявано от Маргарита Любенова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 7

05.02.2015:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

09.02.2015:  Съобщение до Стребков-Комерс ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Типографов" № 28

09.02.2015:  Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

09.02.2015:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

06.02.2015:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

09.02.2015:  Съобщение във връзка със стартиране на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци

12.02.2015:  Съобщение до Йорданка Колева Ванкова с адрес с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, ул. "Двадесет и шеста" № 4

12.02.2015:  Уведомление във връзка с предстоящи избори за общински съветници и кметове на общини

13.02.2015:  Съобщение относно провеждането на конкурса „Европейско дърво на годината 2015”

13.02.2015:  Информация за инвестиционно предложение

16.02.2015:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Костимял 2 - Долен”, гр. Лясковец

16.02.2015:  Съобщение до Йордан Иванов Пашаланов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Одрин" № 3

17.02.2015:  Обява за приемане на резервисти чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС

16.02.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1"

23.02.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

24.02.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

25.02.2015:  Съобщение до Мехмед Арифов Мехмедов с адрес с. Добри дял ул. Георги Бенковски № 7

26.02.2015:  Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

27.02.2015:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

06.03.2015:  Съобщение до Али Яшаров Стефанов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи 9

09.03.2015:  Съобщение до Христо Маринов Згурев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Генерал Скобелев" № 17, ет. 3

10.03.2015:  Съобщение до Йордан Тодоров Йорданов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Люляк" № 7, ет. 4, ап. 11

10.03.2015:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

10.03.2015:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

11.03.2015:  Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2014 година

12.03.2015:  Съобщение до Десислава Любчева Вълчева с адрес с. Мерданя, ул. "Ивайло" № 35

12.03.2015:  Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново

16.03.2015:  Съобщение до Валентин Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 2

16.03.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.03.2015:  Съобщение до Илиян Стефанов Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев" № 17, вх. Б, ет. 4, ап. 11

18.03.2015:  Обявление ИЖС-1601 / 16.03.2015 г.

19.03.2015:  Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Дpaг шaмпиoнaт зa кyпaтa нa Бългapия 2015 г.”

19.03.2015:  Съобщение до Величка Иванова Желязкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А, ап. 2, ет. 1

19.03.2015:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 93

19.03.2015:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

19.03.2015:  Съобщение до Милуш Николов Милушев с адрес гр. София, жк. Надежда I № 130, вх. В, ет. 6, ап. 61

21.03.2015:  Съобщение до Димитринка Колева Данкова с адрес гр. София, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап 61

25.03.2015:  Заповед за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

27.03.2015:  Обява за стартиране на набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

31.03.2015:  Съобщение до Красимир Маринов Згурев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2

31.03.2015:  Общинска администрация Лясковец въвежда комплексно административно обслужване

31.03.2015:  Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. А, ет. 6, ап. 17

31.03.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. А, ет. 5, ап. 15

31.03.2015:  Съобщение до Красимир Кирилов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 34

02.04.2015:  Съобщение до Енчо Савов Матров с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 1

02.04.2015:  Съобщение до Гергина Кръстева Александрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски № 87

02.04.2015:  Съобщение до Добрин Енчев Кисьов с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 29

02.04.2015:  Съобщение до Андреан Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8

02.04.2015:  Съобщение до Юлия Анатолиева Ивайлова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Г, ет. 6, ап. 18

03.04.2015:  Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

06.04.2015:  Съобщение до Стоян Петков Димитров с адрес гр. Варна, р-н Приморски, м-ст св. Никола № 122

08.04.2015:  Съобщение до Марияна Асенова Николова с адрес гр. София, ул. "Дружба" № 1, ет. 6, ап. 17

14.04.2015:  Съобщение до Диана Иванова Димова с адрес гр. Димитровград, ул. "Простор" № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8

15.04.2015:  Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 10, ет. 3, ап. 15

15.04.2015:  Съобщение до Светла Георгиева Иванова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 18

14.04.2015:  Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

14.04.2015:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

16.04.2015:  Статут на Петропавловския събор на народното творчество

21.04.2015:  Съобщение до Александър Петков Александров с адрес гр. Велико Търново, ул. Йордан Кулелиев" № 2, вх. А, ет. 4, ап. 8

22.04.2015:  Съобщение до Плаван с адрес гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 7

22.04.2015:  Съобщение до Стребков-Комерс ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Типографов" № 28

24.04.2015:  Съобщение до Петя Дянкова Спиридонова с адрес гр. Плевен, ул. "Мануш Войвода" № 9, вх. В, ет. 2, ап. 4

29.04.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД

04.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост

04.05.2015:  Съобщение до Инна Николаева Кръстева с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 59

04.05.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Русев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 9

04.05.2015:  Съобщение до Диана Антонова Хараламова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" №

04.05.2015:  Съобщение до Петко Александров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 7, ет. 1, ап. 1

04.05.2015:  Съобщение до Христина Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133, ет. 2

04.05.2015:  Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Национален събор на овцевъдите в България”

29.04.2015:  Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

05.05.2015:  Обявление ИЖС-2630 / 29.04.2015 г.

08.05.2015:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. " Росица" № 36

11.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

12.05.2015:  Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски 26

12.05.2015:  Съобщение до Спас Костадинов Ваклински с адрес гр. Лясковец, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 1

13.05.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

13.05.2015:  Проект на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец”

13.05.2015:  Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

13.05.2015:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец”

19.05.2015:  Съобщение до Тодорка Маринова Тодорова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. Е, ет. 4, ап. 5

20.05.2015:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

26.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

26.05.2015:  Съобщение до Марийка Йорданова Тахрилова с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 5, вх. А, ет. 3, ап. 6

26.05.2015:  Съобщение до Николай Петров Тахрилов с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 5, вх. А, ет. 3, ап. 6

26.05.2015:  Съобщение до Александър Янков Бъчваров с адрес гр. Лясковец, ул. "Г.С. Раковски" № 16

26.05.2015:  Съобщение до Величка Йотова Симеонова с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 4, ет. 2

27.05.2015:  Обявление ИЖС-3168 / 22.05.2015 г.

02.06.2015:  Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема "Младежка заетост"

04.06.2015:  Съобщение до Марияна Люцканова Джурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

08.06.2015:  Съобщение до Петър Петков Върбанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 15

09.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

09.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

10.06.2015:  Обява за временна организация на движението

15.06.2015:  Съобщение относно откупуване на гробни места с право на гробоползване в гробищния парк на гр. Лясковец

17.06.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

17.06.2015:  Обява във връзка с отмяната на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. по Проект "Нови възможности за грижа"

18.06.2015:  Съобщение до Николинка Тодорова Божинова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 61, ет. 1

18.06.2015:  Съобщение до Любен Стефанов Марков с адрес гр. Лясковец, ул. "Кирил и Методи" № 21

18.06.2015:  Съобщение до Светослав Станиславов Рахнев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 14

18.06.2015:  Съобщение до Десислава Димитрова Ангелова с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Патлейна" № 8, ет. 5, ап. 9

18.06.2015:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Христо Караминков" № 10

18.06.2015:  Съобщение до Валентина Георгиева Нешева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8, ет. 5, ап. 18

19.06.2015:  Съобщение до Деян Иванов Божинов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 61, ет. 1

19.06.2015:  Съобщение до Даниела Стоянова Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Народни Будители" № 77, вх. Б, ет. 4, ап. 111

19.06.2015:  Съобщение до Йордан Христов Йорданов с адрес гр. Варна, ул. "Каймакчалан" № 6, ет. 4, ап. 15

19.06.2015:  Съобщение до Жеко Тодоров Жеков с адрес с. Джулюница, ул. "Теменуга" № 27

19.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 69

22.06.2015:  Съобщение до Пенка Михнева Цонева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Райна Княгиня" № 9, вх. Б, ет. 3, ап. 8

23.06.2015:  Съобщение до Захари Димитров Найденов с адрес с. Джулюница, ул. "Геровец" № 11, вх. А

23.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Найденов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Райна Княгиня" № 8, вх. Б, ет. 8, ап. 4

23.06.2015:  Обява за временна организация на движението

22.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

24.06.2015:  Съобщение до Катя Флорева Атанасова с адрес гр. София, ул. "Братя Бъкстон" № 44

24.06.2015:  Съобщение до Владимир Сашов Даскалов с адрес гр. София, р-н Красно село, ж.кв. Красно село № 192, вх. А, ет. 4, ап. 12

25.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Лалов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10

25.06.2015:  Съобщение до Иванка Желева Желева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Въстаническа" № 35

25.06.2015:  Съобщение до Радка Костадинова Христова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 65, ет. 3

25.06.2015:  Съобщение до Невянка Йорданова Илиева с адрес с. Джулюница, ул. "Ивайло" № 8

29.06.2015:  Съобщение до Антон Иванов Стоянов с адрес с. Балканци, ул. "Първа" № 64

30.06.2015:  Списък на имоти за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни

02.07.2015:  Обява относно разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите местни избори

03.07.2015:  Съобщение до Стефан Симеонов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 223

03.07.2015:  Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

03.07.2015:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

09.07.2015:  Съобщение до Венцислав Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Въстаническа" № 13

09.07.2015:  Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. Изгрев 6

09.07.2015:  Съобщение до Венцислав Живков Желязков с адрес с. Козаревец, ул. "Захари Зограф" № 32

15.07.2015:  Информационен материал на ЦИК относно Избори за общински съветници и кметове - 2015 г.

10.07.2015:  Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД

16.07.2015:  Съобщение до Хашим Мехмедов Хашимов с адрес с. Джулюница, ул. "Г. С. Раковски" № 6

16.07.2015:  Съобщение до Даниела Атанасова Петрова с адрес гр. София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица /Вълчо Иванов/ № 366 А, вх. В, ет. 2, ап. 55

16.07.2015:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 86

16.07.2015:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. "Стефан Стамболов" № 42

16.07.2015:  Съобщение до РОДИ-ТРАНС ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

16.07.2015:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

16.07.2015:  Съобщение до Красимира Димитрова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Стефан Стамболов" № 59, вх. А, ет. 2

17.07.2015:  Съобщение до Гриша Иванов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 14

17.07.2015:  Съобщение до Стойнемир Методиев Бакалов в качеството му на законен представител на Антония Стойнемирова Бакалова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев 98

20.07.2015:  Съобщение до Стойка Аврамова Валачева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Наум Охридски" № 12, ет. 2

21.07.2015:  Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 35

21.07.2015:  Съобщение до Даниела Валериева Пеева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Априлов" № 43, ет. 4, ап. 8

22.07.2015:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

23.07.2015:  Обява относно спазване правилата и нормите за противопожарна безопасност при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

24.07.2015:  Съобщение до Славчо Василев Славчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А, ет. 2

24.07.2015:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

24.07.2015:  Съобщение до Иван Василев Дончев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 76

24.07.2015:  Съобщение до Галина Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 15

24.07.2015:  Съобщение до Десислава Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 15

24.07.2015:  Съобщение до Василка Таскова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 15

28.07.2015:  Предстои сезона на пожарите - какви превантивни мерки трябва да вземем?

30.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

03.08.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Тодор Дамянов - МД" ООД

20.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

06.08.2015:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

06.08.2015:  Обявява за заседание на комисията за споразуменията за землището на град Лясковец

07.08.2015:  Пожарната предупреждава за опасност от пожари

06.08.2015:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.

11.08.2015:  Информация относно съобщение от Ситуационен център на МВнР на Република България

11.08.2015:  Протокол за извършена проверка във връзка със Заповед № 1071 / 23.07.2015 г. на Кмета на Община Лясковец

11.08.2015:  Заради ремонт на улица се въвежда временна организация на движението по "Стойчо Куркев"

11.08.2015:  Съобщение до Валентин Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 2

11.08.2015:  Съобщение до Денка Илиева Кьорчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 26

11.08.2015:  Съобщение до Данчо Илиев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Оборище" № 34, ет. 2

11.08.2015:  Съобщение до Красимир Василев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

11.08.2015:  Съобщение до Величка Иванова Желязкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А, ап. 2, ет. 1

11.08.2015:  Съобщение до Методи Йорданов Крачунов с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 9

12.08.2015:  Обява за инвестиционно предложение

12.08.2015:  Съобщение до Димитринка Колева Данкова с адрес гр. София, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап 61

12.08.2015:  Обява за инвестиционно предложение

12.08.2015:  Съобщение до Анета Василева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ивайло" № 3

12.08.2015:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

06.08.2015:  График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

13.08.2015:  Съобщение до Милена Йорданова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Генерал Гурко" № 8

13.08.2015:  Съобщение до Недялка Симеонова Петкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свети княз Борис Първи" № 15, вх. А, ет. 5, ап. 14

13.08.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

17.08.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2) на територията на Община Лясковец

17.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

18.08.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

17.08.2015:  Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

19.08.2015:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на ОИК в община Лясковец

02.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

21.08.2015:  Съобщение до Живко Антонов Димитров с адрес с. Джулюница, ул. "Александър Стамболийски" № 10

21.08.2015:  Съобщение до ЕТ НИА КОМЕРС-АТАНАС ИВАНОВ" с адрес с. Джулюница, ул. "Христо Смирненски" № 10

24.08.2015:  Съобщение до Андреан Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8

24.08.2015:  Съобщение до Енчо Савов Матров с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 1

24.08.2015:  Съобщение до Георги Георгиев Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров" № 21, вх. В, ет. 4, ап. 11

24.08.2015:  Съобщение до Христо Вичев Костов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133

27.08.2015:  Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

28.08.2015:  Обява за временна организация на движението

31.08.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

31.08.2015:  Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

03.09.2015:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

04.09.2015:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове

04.09.2015:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на национален референдум

04.09.2015:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове

04.09.2015:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на национален референдум

07.09.2015:  Съобщение до Марияна Асенова Николова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Дружба" № 1, ет. 6, ап. 17

09.09.2015:  Съобщение до Димка Георгиева Нешева с адрес гр. Елин Пелин, ул. Кирил и Методий" № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 6

09.09.2015:  Съобщение до Пламен Йорданов Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 14, вх. А, ет. 2, ап. 15

09.09.2015:  Обява за инвестиционно предложение

11.09.2015:  Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

11.09.2015:  Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.09.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

12.09.2015:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

16.09.2015:  Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

16.09.2015:  Обява за инвестиционни предложения от Агенция "Пътна инфраструктура"

16.09.2015:  Обява за инвестиционно предложение от "Армако" АД

17.09.2015:  Заповед за откриване на предизборна кампания във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове

17.09.2015:  Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комититети на територията на община Лясковец

23.09.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Джуров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "П.Р. Славейков" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 10

23.09.2015:  Съобщение до Стоянка Илиева Коеджикова с адрес гр. Лясковец, бул. "Христо Ботев" № 24

23.09.2015:  Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 26

24.09.2015:  Избирателни списъци - Част II за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

25.09.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2"

25.09.2015:  Съобщение до Христина Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133, ет. 2

25.09.2015:  Съобщение до Йордан Йорданов Николов с адрес гр. Търговище, жк. "Запад" № 5, вх. В, ет. 4, ап. 46

28.09.2015:  Информационен лист за национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г.

28.09.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "БРОТ МЕЛ" ЕООД

29.09.2015:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

30.09.2015:  Съобщение до Нелка Дочева Георгиева с адрес с. Асеново, общ. Стражица, ул. "Осма" № 4

30.09.2015:  Съобщение до Татяна Костова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Оборище" № 8, вх. А, ет. 6, ап. 23

01.10.2015:  Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

06.10.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

06.10.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

07.10.2015:  Съобщение на вниманието на жителите на гр. Лясковец, гласуващи в Пета избирателна секция

14.10.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

14.10.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

14.10.2015:  Информация за инвестиционно предложение

14.10.2015:  Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

19.10.2015:  Контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

20.10.2015:  Обръщение на Пресцентъра на МВР за запознаване на гражданите, чрез разпространяване по местата, където са изложени избирателните списъци и по избирателни секции

21.10.2015:  Информация относно прием на документи на кандидати за длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

22.10.2015:  Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

22.10.2015:  Обявление ИЖС-5838 / 13.10.2015 г.

22.10.2015:  Обявление ИЖС-5918 / 19.10.2015 г.

22.10.2015:  Заповед относно продажбата на алкохол във връзка с изборите на 25.10.2015 г.

23.10.2015:  Съобщение до Петър Петров Топалов с адрес гр. София, р-н Подуяне, ж. кп. „Левски Зона Г № 15, вх. Г, ет. 3, ап. 96

23.10.2015:  Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. "Асен Златаров" № 10 А

26.10.2015:  Списък на класираните кандидати за заемане на длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

26.10.2015:  Съобщение до Николай Маринов Рибицов с адрес гр. Севлиево, ул. „Дунав /Н. Болдирев” № 9

28.10.2015:  Апел във връзка с наближаващата задушница

28.10.2015:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

28.10.2015:  Заповед във връзка с провеждането на избори за кмет на кметство Добри дял на 01 ноември 2015 г.

28.10.2015:  Съобщение до Юлия Георгиева Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Радост" № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1

30.10.2015:  Съобщение до Николай Йорданов Тодоров с адрес с. Козаревец, ул. "Пролет" № 4

01.11.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 1 ноември 2015 г.

02.11.2015:  Прием на документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“

02.11.2015:  Прием на документи на кандидати за заемане на длъжностите „Социален асистент“ и „Домашен санитар”

03.11.2015:  Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

06.11.2015:  Съобщение до Тодорка Петрова Радева с адрес с. Телиш, ул. "Георги Димитров" № 78, вх. А, ет. 1, ап. 3

06.11.2015:  Обявление ИЖС-6103 / 28.10.2015 г.

06.11.2015:  Съобщение до Златю Янакиев Серафимов с адрес с. Драгижево, ул. "Панайот Хитов" № 5

06.11.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение

13.11.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение

13.11.2015:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

17.11.2015:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

24.11.2015:  График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата"

27.11.2015:  Обява за инвестиционно предложение

27.11.2015:  Проект за Бюджет на Община Лясковец за 2016 г.

01.12.2015:  Съобщение до Коста Енчев Михалев с адрес гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Поп Тачо" № 8

03.12.2015:  Обява за инвестиционно предложение

07.12.2015:  Обявление ИЖС-6952 / 03.12.2015 г.

07.12.2015:  Обявление ИЖС-6953 / 03.12.2015 г.

07.12.2015:  Съобщение до Бойко Василев Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 7

11.12.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

11.12.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

16.12.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

16.12.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

12.12.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

22.12.2015:  Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

22.12.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

29.12.2015:  Съобщение до ТРЕЙД ГРУП 08 с адрес гр. Троян, ул. "Дрянска чешма" № 3

29.12.2015:  Съобщение до Иво Владимиров Демченко с адрес с. Мерданя, ул. "Стефан Караджа" № 9

04.01.2016:  Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

16.12.2015:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

13.01.2016:  Съобщение до Венцислав Живков Желязков с адрес гр. Ямобол, жк. "Зорница" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 12

13.01.2016:  Съобщение до Добромир Александров Соколов с адрес гр. София, жк. Люлин № 155, ет. 6., ап. 23

15.01.2016:  Апел във връзка с неблагоприятната метеорологична прогноза за следващата седмица

18.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

22.01.2016:  Обява за наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” ОП РЧР

22.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

04.01.2016:  Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

26.01.2016:  Обявление ИЖС-356 / 25.01.2016 г.

26.01.2016:  Обявление ИЖС-357 / 25.01.2016 г.

27.01.2016:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.01.2016:  Пожарната предупреждава за опасните ледени висулки

29.01.2016:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

03.02.2016:  Обявление ИЖС-525 / 02.02.2016 г.

04.02.2016:  Съобщение до Донка Николова Лефтерова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 13, вх. Б

04.02.2016:  Съобщение до Михаил Стефанов Пъпешков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Хаджи Димитър" № 2

05.02.2016:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

08.02.2016:  Покана за обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2015 г.

08.02.2016:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

11.02.2016:  Съобщение до Ивелина Георгиева Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Херцен" № 5

12.02.2016:  Съобщение до Невянка Йорданова Илиева с адрес с. Джулюница, ул. "Ивайло" № 8

12.02.2016:  Съобщение до Биллек ООД с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 10

15.02.2016:  Съобщение до Тодорка Маринова Тодорова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 21, вх. Е, ет. 4, ап. 5

15.02.2016:  Съобщение до Радка Костадинова Христова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" 65, ет. 3

19.02.2016:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м

24.02.2016:  Обява за инвестиционно предложение

25.02.2016:  Съобщение до Веселина Георгиева Нешева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8, ет. 5, ап. 18

29.02.2016:  Съобщение до Милен Петров Димитров с адрес гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 86, вх. А, ап. 19, ет. 1

01.03.2016:  Прием на документи на кандидати за потребители на почасова услуга „Личен асистент“

01.03.2016:  Прием на документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“

29.02.2016:  Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.

02.03.2016:  Съобщение до Петър Маринов Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" № 18, вх А, ет. 3, ап. 8

02.03.2016:  Съобщение до Злати Петров Златев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" вх. А, № 18, ап. 8

02.03.2016:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

09.03.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

10.03.2016:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

15.03.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

15.03.2016:  Съобщение до Кирил Ангелов Киров с адрес с. Джулюница, ул. "Марица" № 16

15.03.2016:  Съобщение до Нина Генчева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. Б, ет. 2, ап. 6

17.03.2016:  Съобщение до Дария Генчева Димова с адрес с. Черница, общ. Сунгурларе

17.03.2016:  Съобщение до Николай Димитров Лалов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10

17.03.2016:  Съобщение до Евгени Георгиев Кърпачев с адрес гр. София, ул. "Люлин" № 901, вх. А, ет. 1, ап. 2

17.03.2016:  Съобщение до Даниела Стоянова Йорданова с адрес гр. Варна, р-н Каймакчалан, № 6, ет. 4, ап. 15

18.03.2016:  Съобщение до Катя Флорева Атанасова с адрес гр. София, р-н Витоша, бул. Братя Бъкстоун" № 44

18.03.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

18.03.2016:  Съобщение до Марина Георгиева Илиева с адрес с. Добри дял, ул. "Опълченска" № 13

07.03.2016:  Обявление № М-154 #1 / 01.03.2016 г. до Георги Цветанов Евстатиев и Стефка Петрова Евстатиева

23.03.2016:  Обявление ИЖС-1328 / 17.03.2016 г.

28.03.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „психолог” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

31.03.2016:  Съобщение до Павлинка Димитрова Петрова с адрес гр. Русе, ул. "Филип Станиславов" № 1

01.04.2016:  Съобщение относно срещи на кмета на общината и представители на РУ "Полиция" с жителите на населените места от общината

05.04.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти частна общинска собственост

06.04.2016:  Съобщение до Недялка Симеонова Петкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борирс Първи" № 15, вх. А

06.04.2016:  Съобщение до Тошка Кръстева Йорданова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 94, вх. В, ап. 1

07.04.2016:  Съобщение до Светослав Станиславов Рахнев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 14

08.04.2016:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

20.04.2016:  Обявление ИЖС-1977 / 19.04.2016 г.

20.04.2016:  Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. "Изгрев" № 6

21.04.2016:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

25.04.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „личен асистент” само за с. Драгижево

25.04.2016:  Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 68

26.04.2016:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

26.04.2016:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

27.04.2016:  Съобщение до Христана Николова Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

27.04.2016:  Съобщение във връзка със случаите на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни

27.04.2016:  Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

28.04.2016:  Съобщение до Валентин Любенов Иванов с адрес с. Джулюница, ул. "Г. С. Раковски" № 9

28.04.2016:  Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.04.2016:  Информация относно Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник за баба и дядо"

05.05.2016:  Съобщение до Кирил Маринов Кирилов с адрес с. Джулюница, ул. "Христо Ботев" № 47

09.05.2016:  Съобщение до Йорданка Николова Слабакова с адрес гр. София, жк. Връбница-2 610, вх. Б, ет. 1, ап. 21

11.05.2016:  Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

14.05.2016:  Съобщение до Васил Василев Василев с адрес с. Козаревец, ул. "Васил Левски" № 53

14.05.2016:  Съобщение до Петър Енчев Цанев с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба 282, вх. Г, ет. 2, ап. 4

16.05.2016:  Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

18.05.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

18.05.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

19.05.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

20.05.2016:  Обява за инвестиционно предложение

30.05.2016:  Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец

31.05.2016:  Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България за един ден"

01.06.2016:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

02.06.2016:  Обява за инвестиционно предложение

02.06.2016:  Кампания за събиране на масово разпространени отпадъци

01.06.2016:  Проект за изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища на територията на община Лясковец

08.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

09.06.2016:  Съобщение до Еми Иванова Станкова с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. "Бунтовник" № 35, ет. 4, ап. 16

09.06.2016:  Съобщение до Ива Йорданова Коцева с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба № 171, вх. Ж, ет. 8, ап. 175

09.06.2016:  Съобщение до Димитър Йорданов Казанджиев с адрес гр. София, р-н "Младост" 3 № 359, вх. В, ет. 5, ап. 14

09.06.2016:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

10.06.2016:  Съобщение до Антон Феодоров Анкин с адрес гр. Пловдив, ул. "Кичево" № 18, ет. 6, ап. 24

10.06.2016:  Съобщение до Елена Павлова Петрова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба, № 76 А, вх. Б, ет. 1, ап. 27

10.06.2016:  Съобщение до Николина Стефанова Карабелова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба 312 вх. Б, ет. 4, ап. 39

10.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

10.06.2016:  Апел във връзка с наближаващата Петдесетнишка задушница

13.06.2016:  Съобщение до Иванка Николова Арменчева с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Михаил Кирилов Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Румен Киров Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Радко Борисов Николов с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 741, ет. 4, ап. 17

13.06.2016:  Съобщение до Кольо Петров Колев с адрес гр. София, р-н Триадица, кв. Кръстова вада II № 304

13.06.2016:  Съобщение до Радослав Тодоров Райков с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Красна поляна III част № 332, вх. Б

13.06.2016:  Съобщение до Даниела Борисова Николова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Гевгелийски № 7, вх. Ж, ет. 8, ап. 167

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2718 / 06.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2747 / 08.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2748 / 08.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2761 / 08.06.2016 г.

14.06.2016:  Съобщение до Иван Вергилов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 49

14.06.2016:  Съобщение до Стойчо Павлов Петров с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля 1 № 118, вх. А, ет. 5, ап. 12

14.06.2016:  Съобщение до Петко Георгиев Петков с адрес с. Добри дял, ул. "П. К. Яворов" № 20

15.06.2016:  Съобщение до Петър Георгиев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16 А

15.06.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „технически секретар” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

15.06.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

16.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен

20.06.2016:  Съобщение относно откупуването на гробни места

20.06.2016:  Съобщение до Елена Павлова Петрова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба, № 76 А, вх. Б, ет. 1, ап. 27

20.06.2016:  Съобщение до Димитринка Димитрова Тотева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Д-р Васил Берон" № 14

20.06.2016:  Съобщение до Киро Михалев Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

22.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

23.06.2016:  Съобщение до Иван Станков Желязков с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А

23.06.2016:  Съобщение до Владимир Николов Върбанов с адрес гр. Лясковец, ул. Панайот Хитов № 3, ет. 1, ап. 2

23.06.2016:  Съобщение до Христинка Генчева Калчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Д-р Иван Касабов" № 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12

27.06.2016:  Превантивни мерки срещу пожарите

27.06.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.06.2016:  Съобщение до Иван Стойнев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 3

27.06.2016:  Съобщение до Красимир Василев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

01.07.2016:  Обявление ИЖС-3102 / 28.06.2016 г.

04.07.2016:  Съобщение до Славчо Василев Славчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А, ет. 2

04.07.2016:  Съобщение до Пламен Йорданов Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 14, вх. А, ет. 2

30.06.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

05.07.2016:  Съобщение до Милена Йорданова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Генерал Гурко" № 8

05.07.2016:  Съобщение до Йордан Недялков Дачев с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Позитано" № 15, ет. 1

06.07.2016:  Съобщение до Марийка Добрева Вълчева с адрес гр. Велико Търново, ул. Гео Милев 56, ет. 1

06.07.2016:  Съобщение до Надежда Костадинова Иванова с адрес гр. София, р-н Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

06.07.2016:  Съобщение до Ивет Божидарова Георгиева с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

07.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.07.2016:  Съобщение до Елена Богданова Парапунова-Занкова с адрес гр. София, р-н Красно село, ул. "Райко Жинзифов" № 20, ет. 4, ап. 70

07.07.2016:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението

08.07.2016:  Съобщение до Константин Георгиев Занков с адрес гр. София, р-н Красно село, ул. Райко Жинзифов № 20, ет. 4, ап. 70

08.07.2016:  Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 12. вх. А

11.07.2016:  Съобщение до Галина Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак 15

11.07.2016:  Съобщение до Десислава Николаева Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак 15, ет. 1

11.07.2016:  Съобщение до Василка Таскова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак № 15

11.07.2016:  Съобщение до Дочка Кирилова Кръстева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков № 25, вх. А, ет. 1, ап. 1

11.07.2016:  Съобщение до Дочка Кирилова Кръстева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков № 25, вх. А, ет. 1, ап. 1

12.07.2016:  Съобщение до Оксана Юриева Ганчева с адрес гр. София, ул. Черни връх № 115, вх. А

12.07.2016:  Съобщение до Боян Димов Боев с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

13.07.2016:  Съобщение до Коста Енчев Михалев с адрес гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Поп Тачо № 8

13.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

13.07.2016:  Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров 10, вх. А

14.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

15.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

18.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

20.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.07.2016:  Обява за длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

29.07.2016:   Обява за инвестиционно предложение

01.08.2016:  Съобщение до Георги Асенов Сланчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. "Майор Томпсън" № 75, вх. А, ет. 3, ап. 9

01.08.2016:  Съобщение до Теодора Христова Терзиева с адрес гр. София, р-н Подуяне, жк. Хаджи Димитър № 179, вх. Б, ет. 4, ап. 30

01.08.2016:  Съобщение до Данчо Илиев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 34

01.08.2016:  Съобщение до Тодор Василев Тодоров с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 6, ет. 2, ап. 6

02.08.2016:  Съобщение до Трейд Груп 08 ЕООД с адрес гр. Троян, ул. Дряновска чешма № 3

02.08.2016:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

03.08.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.08.2016:  Съобщение до Христо Вичев Костов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133

03.08.2016:  Съобщение до Христана Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

04.08.2016:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. Роман 115

04.08.2016:  Съобщение до Лес Трейд ЕООД с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 34

04.08.2016:  Съобщение до Роди-Транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман 115

04.08.2016:  Съобщение до Марийка Маринова Станева с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 706, вх. А, ет. 1, ап. 3

04.08.2016:  Съобщение до Зойка Стоянова Нейкова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 625, вх. В, ет. 4, ап. 75

04.08.2016:  Съобщение до Красимир Кирилов Атанасов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. Българска морава № 81

05.08.2016:  Съобщение до Марина Маринова Попова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 719, вх. А, ет. 5, ап. 33

05.08.2016:  Съобщение до Живка Симеонова Кирчева с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 23, вх. 1, ап. 7, ет. 4

05.08.2016:  Съобщение до Димитринка Георгиева Миланова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин, № 532 , вх. А, ет. 7 ап. 20

05.08.2016:  Съобщение до Мариела Петрова Миланова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин, № 532 , вх. А, ет. 7 ап. 20

08.08.2016:  Съобщение до Иван Дончев Владов с адрес с. Джулюница, ул. Теменуга № 26

08.08.2016:  Съобщение до Бистра Нестрова Иванова с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 32, вх. 7, ет. 5, ап. 18

08.08.2016:  Съобщение до Манол Стойнев Иванов с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 32, вх. 7, ет. 5, ап. 18

08.08.2016:  Съобщение до Даниела Атанасова Петрова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица /Вълчо Иванов/ № 366А, вх. В, ап. 55

08.08.2016:  Съобщение до Миглена Катева Евстатиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 12, вх. А, ет. 2, ап. 2

08.08.2016:  Съобщение до Стефан Койчев Стефанов с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица /Вълчо Иванов/ 376, вх. В, ет. 7

08.08.2016:  Съобщение до Борислава Георгиева Костова с адрес гр. София, жк. Люлин № 26, ет. 8, ап. 15

08.08.2016:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

08.08.2016:  Обява за инвестиционно предложение

08.08.2016:  Съобщение до Николай Станчев Ганчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 115 А, ет. 2, ап. 3

08.08.2016:  График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

10.08.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.08.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

16.08.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

17.08.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

23.08.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

23.08.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

24.08.2016:  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

25.08.2016:  Обява за въвеждане на временна организация на движението

22.08.2016:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

22.08.2016:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на територията на Община Лясковец

22.08.2016:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

26.08.2016:  Съобщение до Петя Стефанова Иванова с адрес гр. София, р-н Сердика, бул. Сливница 257, ет. 1

26.08.2016:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. Трети март 86

26.08.2016:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Александър Стамболийски 42

20.07.2016:  Съобщение за регистрация на Община Лясковец по ЗДДС

30.08.2016:  Съобщение до Нелка Дочева Георгиева с адрес с. Осма № 4

31.08.2016:  Съобщение до Анна Тодорова Сеизова с адрес гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов / ген. Владимир / № 30, ет. 3, ап. 12

31.08.2016:  Съобщение до Цеца Енчева Терзиева с адрес гр. София, р-н Оборище, ул. Георги С. Раковски № 67, ет. 4, ап. 5

01.09.2016:  Съобщение до Иван Станков Желязков с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. В, ет. 2, ап. 6

02.09.2016:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец

02.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.09.2016:  Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра 26

02.09.2016:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 63

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Лясковец”

10.09.2016:  Съобщение до Диян Тодоров Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

13.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.09.2016:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

14.09.2016:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" в Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности" в общинска администрация на Община Лясковец

14.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

14.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

14.09.2016:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

16.09.2016:  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване"

19.09.2016:  Съобщение до Анета Василева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. Ивайло 3

19.09.2016:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

19.09.2016:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум

21.09.2016:  Съобщение до Велко Иванов Богатинов с адрес с. Драгижево, ул. Мизия № 39

21.09.2016:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

21.09.2016:  Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

26.09.2016:  Обявление ИЖС-4211 / 13.09.2016 г.

27.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

28.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.09.2016:  Обява за войнишки длъжности за приемане на служба във военни формирования от Сухопътните войски

04.10.2016:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

04.10.2016:  Заповед за определяне на местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали

04.10.2016:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката

04.10.2016:  Заповед за откриване на информационно-разяснителната кампания във връзка с провеждането на национален референдум

04.10.2016:  Съобщение за открита приемна за граждани на Комисията за защита от дискриминация

05.10.2016:  Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

05.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.10.2016:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

07.10.2016:  Съобщение до Петя Петкова Панова с адрес с. Първомайци, ул. Панайот Волов 2

07.10.2016:  Съобщение до ЕТ Лотос-Михаил Михайлов представлявано от Михаил Тодоров Михайлов с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски 58

06.10.2016:  Информационен лист за национален референдум - 2016 г.

07.10.2016:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване" в Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние" в общинска администрация на Община Лясковец

07.10.2016:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Стрелбище 28, вх. Д, ап. 84, ет. 6

07.10.2016:  Съобщение до Стефанка Тотева Събчева с адрес гр. Дебелец, ул. Белица 7

10.10.2016:  Съобщение до Цветан Радев Матеев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Гоце Делчев, ул. Емил Марков 41 вх. А, ап. 1, ет. 1

10.10.2016:  Съобщение до Иван Димитров Вачев с адрес гр. София, жк. Фондови жилища № 206, вх. Г, ет. 7, ап. 87

10.10.2016:  Съобщение до Любомир Тодоров Кандов с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора, № 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Маргарита Тодорова Кандова с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора, № 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Тодор Тодоров Кандов с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Галина Любомирова Карова с адрес гр. София, р-н Сердика, жк, Банишора № 29 А, ет. 9, ап. 39

10.10.2016:  Съобщение до Диана Николаева Кирова с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Странджа 117, ет. 5, ап. 21

10.10.2016:  Съобщение до Статко Тодоров Цуцуманов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 82

06.10.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

11.10.2016:  Обявление ИЖС-4657 / 06.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4658 / 06.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4706 / 10.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4709 / 10.10.2016 г.

14.10.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

06.10.2016:  Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

17.10.2016:  Основни правила за пожарна безопасност по време на есенно-зимния пожароопасен сезон

18.10.2016:  Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска 12, вх. А, ет. 3, ап. 6

18.10.2016:  Съобщение до Радослава Радева Панова с адрес гр. Стара Загора, ул. Хрищян Войвода 9, вх. Г, ет. 6, ап. 109

19.10.2016:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част

19.10.2016:  Съобщение до Валентин Костов Методиев с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица № 174, вх. Г, ет. 4, ап. 79

19.10.2016:  Съобщение до Михаил Николаев Михайлов с адрес с. Шереметя, ул. Десета № 40

19.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.10.2016:  Съобщение до Таня Василева Йорданова с адрес гр. Варна, жк. Владислав Варненчик № 21, вх. 2, ап. 20, ет. 7

25.10.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

25.10.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

26.10.2016:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

26.10.2016:  Заповед във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

26.10.2016:  Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

26.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.10.2016:  Съобщение до Румен Тошев Коеджиков с адрес гр. Петрич, ул. Княз Борис I № 5

27.10.2016:  Съобщение до ПРАЙМ ЛОКЕЙШЪН КО с адрес за кореспонденция обл. Варна, с. Аврен, ул. Изгрев № 2

26.10.2016:  Обява на Дирекция "Бюро по труда"- Горна Оряховица

27.10.2016:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

31.10.2016:  Съобщение до Мария Ганчева Спасова с адрес гр. София, р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. Мати Болгария (307-ма) № 3

01.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.10.2016:  Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5236 / 01.11.2016 г.

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5237 / 01.11.2016 г.

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5245 / 02.11.2016 г.

02.11.2016:  Съобщение до ДЗЗЛ Бизнес Консулт гр. Варна, бул. Сливница 8

07.11.2016:  Съобщение до Бляк Сий Пропъртис гр. Варна р-н Одесос, ул. Г. С. Раковски № 73, ет. 3, ап. 7

07.11.2016:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец

08.11.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

08.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.11.2016:  Съобщение до Рич Фор България с адрес гр. Велико Търново, ул. Константин Паница № 5, вх. В

09.11.2016:  Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

09.11.2016:  График за получаване на изборните материали на СИК за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката

10.11.2016:  Заповед във връзка с провеждането на втори избор за президент и вицепрезидент на републиката

11.11.2016:  Обява за инвестиционно предложение

11.11.2016:  Съобщение до АННАХЕЙЛ ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цар Калоян № 5, вх . В

25.10.2016:  Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец

15.11.2016:  Съобщение до Петър Маринов Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" № 18, вх А, ет. 3, ап. 8

15.11.2016:  Съобщение до Злати Петров Златев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" вх. А, № 18, ет. 3, ап. 8

15.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.11.2016:  Съобщение до Илиян Петков Узунтонев с адрес гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа 24 А ап. 15

15.11.2016:  Съобщение до Румяна Иванова Пенева-Валачева с адрес гр. Велико Търново, ул. България 15, ет. 1, ап. 1

16.11.2016:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 8, ет. 1

16.11.2016:  Съобщение до Стефан Енчев Бонев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 5, вх. А, ет. 4, ап. 12

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Мерданя

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Добри дял

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Козаревец

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Драгижево

16.11.2016:  Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр.Лясковец, ул. Стойчо Куркев 19, вх. А, ет. 6, ап. 17

21.11.2016:  Съобщение за прекратено производство по административно дело

21.11.2016:  Съобщение за прекратено производство по административно дело

18.11.2016:  Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

21.11.2016:  Съобщение до Снежанка Вангелова Янакиева с адрес гр. Велико Търново, ул. Братя Миладинови № 13

21.11.2016:  Съобщение до Иванка Митева Танева с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля 2, № 233, вх. В, ет. 3, ап. 52

22.11.2016:  Съобщение до МДМ-ФАКТ ООД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 19, вх. А, ет. 4, ап. 10

22.11.2016:  Съобщение до Милен Петров Димитров с адрес гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 86, вх. А, ап. 19, ет. 1

22.11.2016:  Съобщение до Галя Гинкова Методиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Добруджа № 27

23.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.11.2016:  Обява за конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

24.11.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

24.11.2016:  Съобщение до Николай Насков Николов с адрес гр. Велико Търново, ул. Генерал Гурко № 109

24.11.2016:  Съобщение до Марин Димитров Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Генерал Гурко № 8

28.11.2016:  Съобщение до Милен Верадинов Ангелов с адрес гр. Велико Търново, ул. Бяла Бона № 15, вх. А, ет. 5

28.11.2016:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2

29.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

29.11.2016:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

29.11.2016:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

29.11.2016:  Съобщение до Андер Пропертис С.Р.Л. с адрес с. Добри дял, ул. Опълченска № 9

30.11.2016:  Съобщение до Нела Димова Недялкова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А

30.11.2016:  Съобщение до Павлина Цветанова Генкова с адрес гр. Велико Търново, ул. Йоновка № 10, вх. А, ет. 2, ап. 8

01.12.2016:  Съобщение до Мая Тодорова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Захари Стоянов 18 вх. А, ет. 2

01.12.2016:  Съобщение до Валентина Николаева Никова с адрес гр. Велико Търново, ул. Александър Батенберг 4, ап. 23

01.12.2016:  Съобщение до Светла Дочева Николова с адрес гр. Велико Търново, ул. Гео Милев № 12 вх. А

01.12.2016:  Съобщение до Катя Иванова Ненкова с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 9, вх. А, ет. 2, ап. 5

05.12.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Личен асистент” само за с. Драгижево

05.12.2016:  Съобщение относно използването на разположените съдове за отпадъци

06.12.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.11.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

09.12.2016:  Обява за инвестиционно предложение

07.12.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

12.12.2016:  Обявление ИЖС-6181 / 09.12.2016 г.

12.12.2016:  Обявление ИЖС-6182 / 09.12.2016 г.

13.12.2016:  Съобщение до Свилен Иванов Спиридонов с адрес гр. Велико Търново, ул. Панайот Волов № 34

13.12.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Джулюница

13.12.2016:  Съобщение до Диана Радославова Кирова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 17, вх. В, ет. 4, ап. 10

13.12.2016:  Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец”

15.12.2016:  Обява за конкурс за избор на "Здравен медиатор"

16.12.2016:  Съобщение до Антон Бориславов Хаджиев с адрес гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна 21

16.12.2016:  Съобщение до Кольо Петров Колев с адрес гр. София, р-н Триадица, кв. Кръстова вада II № 304

16.12.2016:  Съобщение до Пламен Радков Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Краков № 11, вх. А ет. 4, ап. 11

16.12.2016:  Съобщение до Вачев-Стоян Вачев с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 119

16.12.2016:  Съобщение до Стефан Йорданов Демерджиев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 8, вх. А, ет. 6, ап. 58

16.12.2016:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

16.12.2016:  Съобщение до Стоян Симеонов Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

19.12.2016:  Съобщение до Стилиян Стоянов Рахнев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Живков № 3, вх. А, ет. 7, ап. 19

19.12.2016:  Съобщение до Нели Василева Паунова с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 16, вх. Г, ет. 5, ап. 13

19.12.2016:  Съобщение до Диана Симеонова Демержиева с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 8, вх. А, ет. 6, ап. 58

19.12.2016:  Съобщение до Иван Петков Белчев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 17, вх. В, ет. 5

20.12.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.12.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

19.12.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

21.12.2016:  Съобщение до Метин Мехмедов Османов с адрес гр. Велико Търново, ул. Лазурна № 3, вх. В ет, 5, ап. 13

23.12.2016:  Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

27.12.2016:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

28.12.2016:  Покана на Община Лясковец за провеждане на Обществено обсъждане

29.12.2016:  Обявление ИЖС-6585 / 29.12.2016 г.

29.12.2016:  Обява за инвестиционно предложение

03.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.01.2017:  Съобщение във връзка с предложения по бюджета за 2017 година

04.01.2017:  Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

09.01.2017:  Със заповед на Кмета на Община Лясковец 9 и 10 януари са обявени за не учебни дни в училищата

09.01.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

09.01.2017:  Обявление ИЖС-118 / 09.01.2017 г.

06.01.2017:  Обява за инвестиционно предложение

10.01.2017:  Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България

11.01.2017:  Информация от Агенция по заетостта за набиране на кандидати за бране на ягоди в Испания

12.01.2017:  Обявление ИЖС-146 / 10.01.2017 г.

12.01.2017:  Обявление ИЖС-147 / 10.01.2017 г.

17.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

19.01.2017:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

03.10.2016:  Протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

10.01.2017:  Обявление ИЖС-122 / 09.01.2017 г.

23.01.2017:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

24.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.01.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

25.01.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

24.01.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

30.01.2017:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

31.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.02.2017:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание

31.01.2017:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.02.2017:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

15.02.2017:  Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

15.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.02.2017:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за народни представители

17.02.2017:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

17.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

21.02.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

21.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

22.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

24.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

28.02.2017:  Списък на имоти от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г.

02.03.2017:  Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

28.02.2017:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

07.03.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

07.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09.03.2017:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

14.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.03.2017:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

16.03.2017:  Покана за обучение на членовете на секционните избирателни комисии

16.03.2017:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

16.03.2017:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

16.03.2017:  Информация от ОД на МВР В.Търново във връзка с провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

17.03.2017:  Прием на документи за СА и ДС

21.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.03.2017:  Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

28.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.03.2017:  Прием на документи за изпълнител ДС

28.03.2017:  Прием на документи за изпълнител ЛА

28.03.2017:  Обявление ИЖС-1241 / 24.03.2017 г.

29.03.2017:  Обявление ИЖС-118#1 / 22.03.2017 г.

30.03.2017:  Заповед за образуване на избирателна секция във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

30.03.2017:  Покана за участие в избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

31.03.2017:  Съобщение до Панайот Димитров Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Райчо Николов № 1, ет. 2, ап. 11

31.03.2017:  Съобщение до Марин Георгиев Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Рада Войвода № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 15

03.04.2017:  Съобщение до Маргарита Величкова Ганчева с адрес гр. Велико Търново, ул. Стара планина № 20

03.04.2017:  Съобщение до Асен Димов Арсов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 2, ап. 5

03.04.2017:  Съобщение до Пламен Събев Тошков с адрес гр. Велико Търново ул. Твер № 13, ет. 1, ап. 28

03.04.2017:  Съобщение до Елена Иванова Иванова с адрес гр. Велико Търново ул. Драган Цончев № 16, ет. 1, ап. 1

03.04.2017:  Съобщение до Марин Иванов Касаков с адрес гр. Велико Търново, ул. Рачо Николов № 1, ет. 5, ап. 44

03.04.2017:  Съобщение до Панайот Димитров Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Райчо Николов № 1, ет. 2, ап. 11

03.04.2017:  Съобщение до Иван Димитров Вачев с адрес гр. София, жк. Фондови жилища № 206, вх. Г, ет. 7, ап. 87

03.04.2017:  Съобщение до Андриан Димчев Александров с адрес гр. Велико Търново, ул. Христо Донев 10 Б, ет. 1, ап. 4

03.04.2017:  Обява за инвестиционно предложение

04.04.2017:  Съобщение до Марин Станев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 9

04.04.2017:  Съобщение до Дончо Косев Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. А, ет. 6, ап. 18

04.04.2017:  Съобщение до Петя Давидова Костадинова с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. А, ет. 6, ап. 18

04.04.2017:  Съобщение до Иван Тодоров Николов с адрес гр. Велико Търново, ул. Освобождение № 47

04.04.2017:  Съобщение до Мирослав Христов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 29, вх. Б, ет. 5, ап. 14

04.04.2017:  Съобщение до Ивелин Тодоров Мишев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Камчия № 8

04.04.2017:  Съобщение до Борислав Йорданов Паунов с адрес гр. Велико Търново, ул. Плиска № 3, вх. А, ет. 2, ап. 4

04.04.2017:  Съобщението до Детелинка Николова Николова с адрес гр. Велико Търново, ул. Ниш № 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

04.04.2017:  Съобщение до Иванка Петрова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Златарски № 12

04.04.2017:  Съобщение до Ганчо Йорданов Рачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 15

04.04.2017:  Съобщение до Елена Красимирова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 29, вх. Б, ет. 5, ап. 14

04.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.04.2017:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

04.04.2017:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

04.04.2017:  Съобщение до Метин Мехмедов Османов с адрес гр. Велико Търново, ул. Лазурна № 3, вх. В ет, 5, ап. 13

05.04.2017:  Съобщение до Георги Христов Сеизов с адрес гр. Велико Търново, ул. Стоян Михайловски № 3, вх. Б

05.04.2017:  Съобщението до Петър Енчев Цанев с адрес гр. София, жк. Дружба № 282, вх. Г, ет. 2, ап. 4

05.04.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

05.04.2017:  Съобщение до Димитър Йорданов Казанджиев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Арсеналски / Владо Георгиев / № 91, вх. Б, ет, 7, ап. 41

05.04.2017:  Съобщение до Радко Борисов Николов с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 741, ет. 4, ап. 17

05.04.2017:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Стрелбище 28, вх. Д, ап. 84, ет. 6

05.04.2017:  Съобщение до Даниела Борисова Николова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Гевгелийски № 7, вх. Ж, ет. 8, ап. 167

05.04.2017:  Съобщение до Радослав Тодоров Райков с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Красна поляна III част № 332, вх. Б

05.04.2017:  Съобщение до Ива Йорданова Коцева с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба № 171, вх. Ж, ет. 8, ап. 175

05.04.2017:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

05.04.2017:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

06.04.2017:  Съобщението до Любчо Николов Бяхов с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля I № 119, вх. Б, ет. 6, ап. 35

06.04.2017:  Избирателен списък за гласуване в частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

06.04.2017:  Съобщение до Йорданка Николова Слабакова с адрес гр. София, жк. Връбница-2 610, вх. Б, ет. 1, ап. 31

06.04.2017:  Заповед във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

07.04.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в детските градини на територията на Община Лясковец

10.04.2017:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

10.04.2017:  Обявление ИЖС-1488 / 06.04.2017 г.

10.04.2017:  Обявление ИЖС-1489 / 06.04.2017 г.

10.04.2017:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

10.04.2017:  Съобщение до собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

11.04.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на лозя за стопанската 2016-2017 г.

11.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.04.2017:  Обява за инвестиционно предложение

12.04.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

18.04.2017:  Списък на заличените лица от избирателния списък в частичния избор за Кмет на Кметство Козаревец

19.04.2017:  Съобщение до Котон Трейдинг ЕООД с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Козлодуй № 37

19.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.04.2017:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г.

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1631 / 20.04.2017 г.

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1632 / 20.04.2017 г.

26.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.04.2017:  Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

26.04.2017:  Съобщение до Пламен Георгиев Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

28.04.2017:  Обявление ИЖС-1708 / 27.04.2017 г.

02.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.05.2017:  Покана за Национален бизнес форум

04.05.2017:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

05.05.2017:  Съобщение до Теодора Христова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. Филип Смидов № 1, вх. А, ет. 3, ап. 10

10.05.2017:  Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица организира трудова борса

11.05.2017:  Съобщение до Асен Асенов Митков с адрес общ. Шумен, гр. Върбица, ул. Кирил и Методий № 12

12.05.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

12.05.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

15.05.2017:  Обявление ИЖС-1983 / 12.05.2017 г.

19.05.2017:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

23.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.05.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

25.05.2017:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

29.05.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

29.05.2017:  Обявление ИЖС-2168 / 26.05.2017 г.

30.05.2017:  Съобщение до Едуард Валентинов Зайончковски с адрес гр. Варна, р-н Приморски, вх. А, ет. 5, ап. 27

31.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.05.2017:  Съобщение за временна организация на движението по общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица

31.05.2017:  Съобщение до Йордана Радева Маринова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Деветнадесети февруари № 10

31.05.2017:  Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

31.05.2017:  Съобщение до Величка Василева Балакева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Дружба № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4

31.05.2017:  Съобщение до Марийка Петрова Ангелова с адрес гр. Шумен, ул. Родопи № 13, вх. 1, ет. 2, ап. 8

07.06.2017:  Съобщение до Димитър Петков Димитров с адрес гр. Варна, ул. Батак № 2, ет. 8, ап. 46

07.06.2017:  Съобщение до Стою Петков Димитров с адрес гр. Варна, кк. Константин и Елена, ул. Първа № 64

07.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.06.2017:  Съобщение до Иван Добрев Ковачев с адрес с. Джулюница, ул. Крайбрежна № 24

07.06.2017:  Съобщение до Найден Петков Рашев с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. А, ет. 4, ап. 12

07.06.2017:  Съобщение до Йорданка Кирилова Семова с адрес гр. Плачковци, ул. Стара планина 11

07.06.2017:  Съобщение до Светла Кирилова Петкова с адрес гр. Шумен, ул. Северна № 5, вх. 2, ет. 2, ап. 20

07.06.2017:  Съобщението до Даниела Павлова Тодорова с адрес гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша № 70

07.06.2017:  Съобщение до Пенка Енчева Калинкова с адрес гр. Шумен, ул. Искър № 3, вх. 1, ап. 3, ет. 1

08.06.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

08.06.2017:  Обявление ИЖС-2401 / 07.06.2017 г.

09.06.2017:  Обявление ИЖС-2430 / 08.06.2017 г.

12.06.2017:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

13.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.06.2017:  Агенция по заетостта сартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

19.06.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец"

19.06.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Помощник - кухня" в кухнята към Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец

19.06.2017:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Петропавловски събор на народното творчество"

20.06.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.06.2017:  Съобщение до Петър Пеев Карабоев с адрес с. Свети Влас, ж. кв. Русалка № 217, ет. 1, ап. 1

26.06.2017:  Съобщение до Деанка Йорданова Демерова с адрес гр. Русе, ул. Цар Самуил № 10, вх. 2, ет. 1, ап. 3

26.06.2017:  Съобщение до Върбан Илиев Михов с адрес с. Аспарухово, ул. Хаджи Димитър № 11

27.06.2017:  Съобщение до Снежана Христова Петкова с адрес гр. Пловдив, жк. Тракия, № 106, вх. В, ет. 4, ап. 10

27.06.2017:  Съобщение до Теменужка Петкова Ангелова с адрес гр. Вълчи дол, ул. Станке Димитров-Марек № 4

27.06.2017:  Съобщение до Графичка Петрова Гецова с адрес с. Владая, р-н Витоша, ул. Войнишко въстание № 79

28.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

05.07.2017:  Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

05.07.2017:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на четвърти кръг от националния шампионат по планинско изкачване за 2017 г.

05.07.2017:  Съобщение до Божана Иванова Димова с адрес гр. Бургас, жк. Изгрев № 26, вх. 1, ет. 1, ап. 2

05.07.2017:  Съобщение до Йордан Атанасов Василев с адрес гр. Варна, Владислав Варненчик жк. Владислав Варненчик № 223, вх. 2, ет. 8, ап. 58

07.07.2017:  Съобщение до Никулина Кузманова Петрова с адрес гр. Варна, Владислав Варненчик, жк. Владислав Варненчик № 10, вх. 6, ет. 1, ап. 1

07.07.2017:  Съобщение до Стефка Минчева Николаева с адрес гр. София, ул. Царево село № 5, ап. 3

07.07.2017:  Съобщение до Красимир Христов Петков с адрес гр. Сливен, местност Селището № 1

11.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.07.2017:  Обява за конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

14.07.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

18.07.2017:  Обявление ИЖС-2999 / 18.07.2017 г.

18.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.07.2017:  Съобщение до Ангел Сашов Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

20.07.2017:  Съобщение до Пла. Нед ООД с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Позитано № 15, ет. 1

21.07.2017:  Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец и Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Лясковец

24.07.2017:  Съобщение до Радослав Иванов Свраков с адрес гр. Велико Търново, ул. Зеленка № 48

24.07.2017:  Съобщение до Милен Крумов Владимиров с адрес гр. Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 5, ет. 3

25.07.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

25.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.07.2017:  Съобщение за влазло в сила решение по административно дело

03.08.2017:  Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

03.08.2017:  Съобщение до Дмитрий Крумович Павловски с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14, вх. А

03.08.2017:  Съобщение до Рени Стефанова Хараламбова с адрес гр. Димитровград, ул. Простор № 9

03.08.2017:  Съобщение до Дияна Цанкова Йорданова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 4

03.08.2017:  Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 4

04.08.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г.

07.08.2017:  Съобщението до Ивайло Красимиров Павлов с адрес гр. Русе, ул. Ловеч № 17, вх. 3, ет. 3, ап. 7

07.08.2017:  Съобщение до Йорданка Колева Ванкова с адрес с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, ул. Двадесет и шеста № 4

07.08.2017:  Съобщение до Десислава Маринова Ганева с адрес с. Александрово, ул. Димитър Рашков № 4

08.08.2017:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

08.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.08.2017:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

15.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.08.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

22.08.2017:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

22.08.2017:  Съобщение до Валентина Стефанова Месич с адрес с. Владислав, общ. Стражица, ул. Търговска № 1

22.08.2017:  Съобщение до Крум Нейков Павловски с адрес гр. Габрово, ул. Напредък № 26

22.08.2017:  Съобщение до Константинос Елевтериус Еммауилидис с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 109

22.08.2017:  Съобщение до ДИТОШ – СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ И СИЕ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев № 17, ет. 3

22.08.2017:  Съобщение до Мария Мончева Митева с адрес гр. Ловеч, ул. Осъмска № 11, ет. 3, ап. 3

22.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.08.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

29.08.2017:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 93

30.08.2017:  Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

30.08.2017:  Съобщение до Илиян Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Вазов № 10

30.08.2017:  Съобщение до Мария Антонова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. Д, ет. 2, ап. 5

04.09.2017:  Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България заедно"

11.09.2017:  Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

13.09.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец

14.09.2017:  Обява за избор на външни експерти-оценители по проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на "МИГ - Лясковец - Стражица"

19.09.2017:   РЕГИСТЪР по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ Регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

19.09.2017:  Карта за ползване на имоти по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

20.09.2017:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

21.09.2017:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

20.09.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.09.2017:  Обявление ИЖС-3921 / 20.09.2017 г.

21.09.2017:  Съобщение на „ВиК Йовковци”

21.09.2017:  Съобщение на „ВиК Йовковци"

25.09.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

26.09.2017:  Служба „Пожарна безопасност” забранява изгарянето на стърнища и суха трева

26.09.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

27.09.2017:  Обявление ИЖС-3975 / 25.09.2017 г.

29.09.2017:  Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

02.10.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

04.10.2017:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

09.10.2017:  Обявление ИЖС-4194 / 09.10.2017 г.

09.10.2017:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

10.10.2017:  Обявление ИЖС-4197 / 09.10.2017 г.

12.10.2017:  Съобщение до Христо Стефанов Томов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 3, ап. 9

12.10.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.10.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.10.2017:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

20.10.2017:  Правила за поведение и действие при пожари, бедствия и аварии

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

24.10.2017:  Съобщение до Добромир Иванов Добрев с адрес гр. Велико Търново, ул. България № 50

25.10.2017:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

26.10.2017:  Обява за инвестиционно предложение

27.10.2017:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

23.10.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

27.10.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново

27.10.2017:  Съобщение до Иванка Колева Иванова с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 11

01.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

06.11.2017:  Обявление ИЖС-4790 / 03.11.2017 г.

02.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

07.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

07.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.11.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г.

13.11.2017:  График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”

13.11.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

14.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.11.2017:  Обявление ИЖС-4926 / 13.11.2017 г.

16.11.2017:  Съобщение до Искра Добромирова Тончева с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 14, ет. 1, ап. 1

16.11.2017:  Съобщението до Слави Димитров Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

16.11.2017:  Съобщение до Златка Димитрова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. А, ет. 3, ап. 8

17.11.2017:  Съобщение до Галина Димитрова Керемдчиева-Маркова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 15, вх. А, ет. 1, ап. 2

17.11.2017:  Покана за информационни събития на „МИГ Лясковец - Стражица”

17.11.2017:  Съобщение до Христана Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

17.11.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

20.11.2017:  Съобщение до Александър Радев Александров с адрес с. Джулюница, ул. Осогово № 13

20.11.2017:  Съобщение до Соня Йорданова Александрова с адрес с. Джулюница, ул. Осогово № 13

20.11.2017:  Съобщение до Стефан Йорданов Стоянов с адрес с. Джулюница, ул. Лозарска № 1

21.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.11.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

22.11.2017:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища

20.11.2017:  Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

21.11.2017:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, гр. Лясковец

20.11.2017:  Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

04.12.2017:  Съобщение до Марина Николаевна Станкова с адрес с. Джулюница, ул. Васил Левски № 26

01.12.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

04.12.2017:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. Уилиам Гладстон № 16, вх. Б, ап. 5, ет. 3

04.12.2017:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Росица № 36

05.12.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.12.2017:  Съобщение до Златка Христова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 34

06.12.2017:  Съобщение до Мирослав Минчев Чокоев с адрес гр. Лясковец, ул. Чумерна № 14

06.12.2017:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

14.12.2017:  Съобщение до Назмие Мюмюнова Кемилова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 45

14.12.2017:  Съобщение до Илко Иванов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Г. С. Раковски № 30

14.12.2017:  Съобщение до Валери Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 8

20.12.2017:  Обява за провеждане на курс по „Начална военна подготовка”

20.12.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

22.12.2017:  Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

22.12.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

22.12.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

13.12.2017:  Разрешително за ползване на воден обект

22.12.2017:  Обява за инвестиционно намерение

02.01.2018:  Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект за Бюджет 2018

02.01.2018:  Обява за инвестиционно намерение

09.01.2018:  Обявление ИЖС-110 / 08.01.2018 г.

09.01.2018:  Съобщение до Милен Кирилов Даскалов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. Г, ет. 3, ап. 9

09.01.2018:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

09.01.2018:  Съобщение до Ивайло Николаев Станчев с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

10.01.2018:  Съобщение до Атанас Георгиев Църцев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 5

10.01.2018:  Съобщение до Петя Илиева Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 9

10.01.2018:  Съобщение до Ангел Венелинов Милков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров № 78, ет. 1

11.01.2018:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Никола Петров № 77, ет. 5, ап. 13

11.01.2018:  Съобщение до Стойко Иванов Кюркчийски с адрес гр. Карлово, ул. Ген Карцов № 76, вх. А, ет. 1, ап. 1

11.01.2018:  Съобщение до Георги Вълев Вълев с адрес с. Арбанаси, ул. Никифор Рилски-Грек № 9

11.01.2018:  Съобщение до Бейядин Алиев Яшаров с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 9

16.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.01.2018:  Съобщение до Стефана Георгиева Мъглова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 125, вх. А, ет. 1

19.01.2018:  Съобщение до Красимир Йорданов Стоянов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свобода" № 12

19.01.2018:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

23.01.2018:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

23.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.01.2018:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

23.01.2018:  Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец

24.01.2018:  Обява за курсове по Начална военна подготовка

25.01.2018:  Обявление УТ-01-374 / 22.01.2018 г.

30.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.01.2018:  Съобщение до Наско Бончев Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Курекев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

31.01.2018:  Съобщение до Георги Тончев Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 26

01.02.2018:  Съобщение до Красимир Петров Козлев с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев № 9

02.02.2018:  Съобщение до Бонка Борисова Бонева с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2

02.02.2018:  Съвети на пожарната за зимния сезон

02.02.2018:  Съобщение до Калин Николов Кашев с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

02.02.2018:  Съобщение до Антоанета Иванова Кашева с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

06.02.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

06.02.2018:  Обява за инвестиционно намерение

08.02.2018:  Обявление УТ-01-698 / 07.02.2018 г.

08.02.2018:  Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г.

09.02.2018:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

12.02.2018:  Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

13.02.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.02.2018:  Заповеди за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н

15.02.2018:  Проект на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец

20.02.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.02.2018:  Анкетно проучване на Агенцията по заетостта към работодателите на територията на община Лясковец

21.02.2018:  Съобщението до Агрофорте ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 15