This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Удължаване на срока за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

 

11.09.2019:
Удължаване на срока за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

Община Лясковец удължава срока до 20.09.2019 г. за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ по Договор № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.  

Целева група кандидати, които могат да ползват услугата „патронажна грижа“ са: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства.  

„Патронажна грижа“ ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти включващ здравни работници, социални асистенти и психолог, в рамките на до 2 часа дневно. Ползвателя не дължи такса за получената „патронажна грижа“. 

Необходими документи за кандидатстване са: Заявление по образец /получава се при подаване на документите/ или от негов законен представител; Документ за самоличност /за справка/; Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или други актуални медицински документи /епикризи/, с които се удостоверява състоянието на лицето. 

По проекта „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“ не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти. 

Заявленията се попълват и подават в стая № 7 в сградата на общинска администрация на Община Лясковец на пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 20.09.2019 г.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |