This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

 

14.08.2019:
Съобщение относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Във връзка с предоставена информация от Министъра на земеделието, храните и горите относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони, Кметът на Община Лясковец информира всички стопани, които са заклали доброволно прасетата в стопанства от тип „заден двор” на територията на община Лясковец и са предприели мерки за почистване и дезинфекция, за следното: 

1. Подпомагането се предоставя за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди. 

2. Допустими са собственици: 

- отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство”, които не продават на пазара, а добиват само месо за лична употреба; 

- включени в списък, изготвен от кмета / кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния ветеринарен лекар, с подпис и печат. 

3. Размера на подпомагането е 300.00 лв. (триста лева) на ферма тип „лично стопанство” в санитарните зони. 

4. Условията за предоставяне на помощта: 

- Заявление по образец (което е на разположение на стопаните в Информационния център на Община Лясковец и в съответните кметства), което се подава в кметството на населеното място и с което стопанинът декларира, че: 

• е извършил доброволно клане; 

• е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/закупените дезинфектант/дезинфектанти; на закупените консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се); 

• няма да населва обекта с прасета за период най-малко 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му; 

- Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета / кметския наместник с име / наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи. 

5. Условия за изплащане на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от Областната дирекция по безопасност на храните в областта, в която се намира съответното населено място, след представяне на съответните документи от кмета / кметския наместник, а именно:  

- списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец; 

- заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 брой). 

 

Средствата ще се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция след извършено доброволно клане. 

Санитарните зони включват обектите тип „заден двор” в 20 км зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населени места, представляващи висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на Областната епизоотична комисия.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |