This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3767 / 13.08.2019 г.

 

14.08.2019:
Обявление УТ-01-3767 / 13.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1666 от 13.08.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 44793.143.64 и ПИ с кадастрален № 44793.143.65, местност „Клена“, землище гр. Лясковец, общ. Лясковец, с който съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ да се изработи основа за бъдещо застрояване.  

Имотите попадат в територия с Пп (предимно производствени) функции и следните устройствени показатели: максимална плътност на застрояване Пзастр. 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2.5, минимална озеленена площ 20% и начин на застрояване - свързано между двата имота, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1666 от 13.08.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |