This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3763 / 13.08.2019 г.

 

14.08.2019:
Обявление УТ-01-3763 / 13.08.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1663 от 13.08.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XXXV-1168 и УПИ XXXIV-1165, кв. 98 в гр. Лясковец, общ. Лясковец, с който съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ да се определи режим на застрояване Жм - зона за жилищно застрояване с малка височина с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10.00м, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40%, като една трета от последната ще е осигурена за дървесна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1663 от 13.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |