This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

 

13.08.2019:
Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен и социален характер и за преодоляване бариерите на функционалните им ограничения. Лицата имащи право да ползват лична помощ са: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. За да се включат в Механизма „Лична помощ”, е необходимо лицата да подадат заявление в Община Лясковец по настоящ адрес. Необходими документи за включване са: заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент; направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ; други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др. Когато в заявлението не е посочен асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да предложи такъв. Кандидатът за асистент е лице, което не е: поставено под запрещение; осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.  

Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец: документ за самоличност (за справка); автобиография; копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи; други документи (по преценка на кандидата): копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи” по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и/или други програми и проекти.  

Заявленията се попълват и подават в Информационен център на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа.  

 

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Изтегли:
   Образци на заявления

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |