This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3345 / 17.07.2019 г.

 

31.07.2019:
Обявление УТ-01-3345 / 17.07.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомява следното: 

Изготвен е Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части: 

1. Проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив” в поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 по КВС в землището на гр. Лясковец, м. “Брода“ към ЗРУ 20kV на п/ст 110/20/10kV „Горна Оряховица-Изток“; 

2. Инвестиционен проект за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив” в поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 по КВС в землището на гр. Лясковец, м. “Брода“ към ЗРУ 20kV на п/ст 110/20/10kV „Горна Оряховица-Изток“; 

Трасето на техническата инфраструктура е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с Комплексния проект в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |