This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-2831 / 06.06.2019 г.

 

15.07.2019:
Обявление УТ-01-2831 / 06.06.2019 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното: 

Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 44793.145.49 и ПИ с кадастрален №44793.145.50, местност „Клена“, землище гр. Лясковец, община Лясковец със следната промяна: 

Целта на настоящия ПУП- ПЗ е да се определи нова линия на застрояване- в максимална близост до западната имотна граница - към път от републиканската мрежа II-53, тъй като с Общия устройствен план на гр. Лясковец, територията е приобщена към населеното място и ще се запази конкретното предназначение на новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ) - „За производствено - складови дейности“. 

Промяната да се извърши като се определи нова устройствена зона - предимно производствена (Пп) с конкретно предназначение на имота - за производствено-складови дейности, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2, минимална озеленена площ 30%, като една трета от последната ще е осигурена за дървесна растителност и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на Общината и да направят писмени възражения, предложения и искания.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |