This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3161 / 02.07.2019 г.

 

03.07.2019:
Обявление УТ-01-3161 / 02.07.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД №1315 от 02.07.2019 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот: ПИ 342, за който е отреден УПИ ХIХ-342 и улица с о.т. 41- 45- 45а, част от кв. 11 и кв. 13, с който съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 6, както и § 8 от ПР на ЗУТ, да се промени дворищната регулация и тя да съвпада със старите имотни граници на ПИ 342, за който се отреждат два урегулирани поземлени имота: 

- УПИ XIV-342, кв. 13 е с площ 513,00 м2 

- УПИ XV-342, кв. 13 е с площ 644,00 м2 

Общата площ на поземлен имот (ПИ) 342 съгласно документите за собственост - е в размер на 1162,00 м2. 

Урегулиран поземлен имот УПИ ХIХ-342 и улица с о.т. 41-45-45а се заличават и се оформят два нови урегулирани поземлени имота - УПИ XIV-342 в кв. 13 и УПИ XV-342 в кв. 13, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №1315 от 02.07.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |