This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3078 / 27.06.2019 г.

 

01.07.2019:
Обявление УТ-01-3078 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1275/ 27.06.2019 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.243.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в землището на с. Драгижево - Стопански двор, като се определя нова устройствена зона - предимно производствена (Пп) с конкретно предназначение - „За дърводелски цех, гаражи, администрация, складове и др.”, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00 м, плътност на застрояване Пзастр. до 60%, интензивност на застрояване Кинт. до 2 и необходима озеленена площ до 30% и начин на застрояване - свободно и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |