This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3076 / 27.06.2019 г.

 

01.07.2019:
Обявление УТ-01-3076 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1272/ 27.06.2019 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти:  

- УПИ VІІ-603, отреден за поземлен имот ПИ № 604 по Кадастралния план и  

- УПИ VІ-603 в кв. 102, отреден за поземлен имот ПИ № 603 по Кадастралния план, с което изменение се променя регулационната граница между тях, като част от УПИ VІІ-603 с площ 910 м2 се предава към УПИ VІ-603 в кв. 102 (съгласно представен Предварителен договор от 02.05.2019 г. с нотариално заверени подписи на собствениците на имотите) и площта на новообразувания УПИ VІ-603,604 в кв. 102 става 2 310 м2, а УПИ VІІ-603 става УПИ VІІ-604 с площ 1 227 м2. 

Регулационната граница на улица с о.т. 284-285-286 в участъка пред УПИ VІІ-604 и VІ-603,604 в кв. 102, се привежда по кадастралната граница на поземлените имоти. 

Запазва се установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване H до 10,0м, плътност на застрояване Пзастр. до 50%, интензивност на застрояване Кинт. до 1, и необходима озеленена площ от мин. 40% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |