This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019

 

21.06.2019:
Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение № 556 от Протокол № 67от заседание на Общински съвет Лясковец от 20.06.2019 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец, обявява стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019. 

 

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец и насоки и критерии за сесия 2019 г.  

 

Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева 

Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2019 г.: 12 000 лева 

Краен срок за подаване на предложенията: до 17:00 часа на 15.07.2019 г.  

Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа. 

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адреси: proekti@lyaskovets.net, както и на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10. 

 

Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 15.07.2019 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо. 

 

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.net или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” - www.mig-zaedno.eu. 

 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, тел. 0894 / 621 167, е-mail: maria2020@abv.bg и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, e-mail: proekti@lyaskovets.net.  

 

Фондът е създаден в рамките на Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“ на Платформа АГОРА в партньорство с община Лясковец. Финансирането на фонда за 2019 г. е осигурено от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Изтегли:
   Насоки и критерии и Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |