This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

 

28.05.2019:
Проект на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба), коята предвижда изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, като промените са насочени към актуализация на правилата, касаещи учредяване на вещни права върху поземлени имоти в горски територии - общинска собственост и ползването на недървесни горски продукти. 

Заинтеросваните лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.net, в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтеросваните лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |