This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-2454 / 17.05.2019 г.

 

22.05.2019:
Обявление УТ-01-2454 / 17.05.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 962 от 17.05.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват УПИ- VII- 199 и съседните, граничещи с него: УПИ VIII-198 и УПИ VI-200 в кв. 28 по действащия Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, с който съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, да се запази устройствената зона Жм - за жилищно строителство, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - максимална височина - 10 м., плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, необходима озеленена площ мин. 40 % и начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 962 от 17.05.2019 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |