This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

 

14.05.2019:
Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

Във връзка с изискванията на чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) в частта, в която са уредени задълженията на собствениците на кучета - домашни любимци и чл. 41а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение на Общински съвет – Лясковец, община Лясковец приканва всички собственици на кучета – домашни любимци, да спазят изискванията на ЗВМД и наредбата на община Лясковец, като подадат в общинска администрация на община Лясковец или в кметствата на съответните населени места декларацията по чл. 117 от Закона за месните данъци и такси и заплатят съответната такса за притежаване на куче. 

Съгласно разпоредбата на чл. 117 от ЗМДТ в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище, а съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение на Общински съвет – Лясковец, таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година. 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |