This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-1481 / 21.03.2019 г.

 

03.05.2019:
Обявление УТ-01-1481 / 21.03.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 611 / 21.03.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване ( ПУП - ПР - ПЗ), в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ V - общ. и УПИ VІ - за обект на техническата инфраструктура в кв. 4, по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с който двата имота се обединяват и се обособява нов урегулиран поземлен имот: УПИ VI - 2330,2329 в кв. 4, като му се определя нова устройствена зона: Смф - смесена многофункционална зона и конкретно предназначение за КОО (комплексно обществено обслужване) и показатели, съобразени с околната застроителна зона (Жм): височина до 10м, плътност на застрояване (П заст.) е max до 70%, интензивност на застрояване (К инт.) до 1.2, минимална озеленена площ 20% и начин на застрояване – свободен, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката и които са неразделна част към настоящата заповед. 

 

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново. 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |