This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-2017 / 23.04.2019 г.

 

24.04.2019:
Обявление УТ-01-2017 / 23.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 843/ 23.04.2019 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП- ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 21453.93.1 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Пихчана“. С предложението за ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект за селскостопанска продукция- рибно стопанство, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като се запазва установената зона Предимно производствена (Пп) със следните устройствени показатели: начин на застрояване- свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 843 от 23.04.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |