This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

 

19.04.2019:
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересованилица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба), коята предвижса изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, като промените са насочени към актуализация на правилата, касаещи поставянето на преместваеми обекти и реализирането на административнонаказателната отговорнст при нарушаване на разпиреби на наредбата.  

Заинтеросваните лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.net, в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтеросваните лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат предствени на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |