This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Вачев-Стоян Вачев с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 119

 

16.12.2016:
Съобщение до Вачев-Стоян Вачев с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 119

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-5752 / 21.11.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 16.12.2016 г.