This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец

 

25.10.2016:
Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските на територията на Община Лясковец, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл.”Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец