This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Иванка Николова Арменчева с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

 

13.06.2016:
Съобщение до Иванка Николова Арменчева с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-2645 / 02.06.2016 г., № ФСД-02-2648 / 02.06.2016 г. и № ФСД-02-2649 / 02.06.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени. 

 

Дата на поставяне на съобщението 13.06.2016 г.