This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

 

17.08.2015:
Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1223 / 17.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  

2. Други тръжни условия.  

3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.  

4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга.  

5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга.  

6. Заявление за участие в търга - Образец № 1.  

7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2.  

8. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 3.  

9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обект № 9 на Община Лясковец - Образец № 4.  

10. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 5.  

11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта - Образец № 6.  

12. Проект на договор - Образец № 7.  

13. План - извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Лясковец.  

14. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта.  

15. Сортиментна ведомост за очаквания добив.  

16. Заповед № 702 / 03.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие.  

17. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Изтегли:
   Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |