This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Стоян Петков Димитров с адрес гр. Варна, р-н Приморски, м-ст св. Никола № 122

 

06.04.2015:
Съобщение до Стоян Петков Димитров с адрес гр. Варна, р-н Приморски, м-ст св. Никола № 122

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-1485 / 11.03.2015 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 06.04.2015 г.