This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

 

26.01.2015:
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

Уведомление за инвестиционно предложение: Проект „Изграждане на отводнително съоръжение за повърхностни води на ул. „Рила”, от о.т. 118 през о.т. 120 и заустване в съществуващо отводнително съоръжение при о.т. 123 на ул. „Мизия” по ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец, обл. Велико Търново".

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец