This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-439 / 24.01.2015 г.

 

26.01.2015:
Обявление ИЖС-439 / 24.01.2015 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 83 от 22.01.2015 г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхват на УПИ VІІа–106 в кв. 20, граничещите с него два урегулирани поземлени имоти (УПИ УПИ VІІ–106 и УПИ VІ–105) и улици с о. т. 84-86 и 86-30, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и при условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните му граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 83 по действащия Кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 975 от 25.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |