This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Илия Милков Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 15, ет. 1

 

24.07.2013:
Съобщение до Илия Милков Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 15, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-2980 / 12.06.2013 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 24.07.2013 г.