This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

До Петя Илиева Минчева гр. Лясковец, ул."Манастирска" № 9

 

19.10.2012:
До Петя Илиева Минчева гр. Лясковец, ул."Манастирска" № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане на данък върху МПС по данни от декларация № 49 / 19.06.2012 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 19.10.2012 г.