This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.10.2016:
Съобщение до Валентин Костов Методиев с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица № 174, вх. Г, ет. 4, ап. 79

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-4445 / 27.09.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 19.10.2016 г.