This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

01.10.2015:
Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001/17.09.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.  

Свободните работни места за визираните по-горе длъжности са както следва:  

- „Технически секретар“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

- „Социален работник”“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

- „Медицинска сестра” “ - 1 бр. при 4-часова заетост и 

- „Психолог”“ - 1 бр. при 8-часова заетост, 

Документите на кандидатите за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване домашна среда, ще се приемат в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, от 08.10.2015 г. до 14.10.2015 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 14.10.2015 г. 

 

Изисквания към кандидатите: 

Общи изисквания: 

1. да са пълнолетни граждани; 

2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

4. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Специфични изисквания: 

1. за длъжността „Технически секретар” - кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, отлична компютърна грамотност – MS Word, Excel и т.н., да познават законодателството в областта на социалните услуги в общността, както и да притежават умения за работа с документация в тази сфера. 

2. за длъжността „Социален работник” - кандидатите следва да притежават висше образование, професионално направление „Социални дейности“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; 

3. за длъжността „Медицинска сестра” – кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление “Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или медицинско образование с релевантната образователно-квалификационна степен за завършилите преди 2006 година; 

4. за длъжността „Психолог” кандидатите следва да притежават висше образование, в професионално направление „Психология, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: 

- в работа по проекти на същата или сходна длъжност; 

- в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

 

Необходими документи: 

1. Молба до Кмета на Община Лясковец (по образец); 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено образование; 

4. Копие от трудова и/или осигурителна книжка; 

5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения. 

6. За лицата наети по трудово правоотношение - служебна бележка от работодателя за продължителността и разпределението на работното време.  

 

За заемане на длъжността „Технически секретар“, „Социален работник” и „Психолог” могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст:  

- безработни лица;  

- неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които са в трудоспособна възраст; 

- трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да полагат допълнителен 8 часов труд (на ден) и 40 часа седмично. 

 

За заемане на длъжността „Медицинска сестра” могат да кандидатстват лица в трудоспособна и надтрудоспособна възраст, в т.ч.  

- безработни лица;  

- трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен 4 часов труд (на ден) и 20 часа седмично;  

- неактивни лица, в т.ч. студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които и са в трудоспособна възраст и кандидат/и, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост и са в надтрудоспособна възраст.  

 

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с одобрените кандидати.

Изтегли:
   Молба за кандидатстване