This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

23.06.2014:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-3215 / 23.06.2014 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в обхват урегулирани поземлени имоти ХI- 681 и ХХV- 670 и Х- 669 в квартал 48.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец