This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

26.04.2013:
Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-1938/ 18.04.2013 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъдат приложен към преписката и ще се счетат за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 26.04.2013 г.