This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

28.02.2011:
Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 328 / 28.02.2011 г.
 

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец протоколи от проведените срещи  

УТВЪРЖДАВАМ
 

Формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка, както следва:  

 

1. на един ученик за училищата -  

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На училище по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.  

б. Резерва ще се изразходва за:  

- нерегулярни разходи  

- остатъка след 15.11.2011г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.  

в. Промените в броя на учениците и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.  

 

2. на едно дете за детските градини -  

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На градина по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.  

б. Резерва ще се изразходва за:  

- изплащане на обезщетения на персонала  

- остатъка след 15.11.2011 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.  

в. Промените в броя на децата и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.  

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.  

 

д-р Ив. Гецова  

Кмет на Община Лясковец